Krzysztof Szachogłuchowicz
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu


 

Październik dla większości z nas oznacza początek kolejnego roku akademickiego: nowe przedmioty, nowi wykładowcy i… nowe wyzwania. Jednym z nich jest MOST- system mobilności studentów, w którym postanowiłem osobiście wziąć udział.


W oparciu o informacje, jakie udało mi się uzyskać do tej pory, postanowiłem napisać tę krótką relację. Składa się ona z kilku pytań i odpowiedzi, których celem jest przybliżenie założeń programu wymiany.


Zacznijmy od początku.


Czym tak właściwie jest MOST?

MOST, czyli system mobilności studentów, to międzyuczelniany program wymiany umożliwiający studiowanie poza macierzystą uczelnią przez okres jednego lub dwóch semestrów na jednym spośród 19 uniwersytetów uczestniczących w programie. Ich wykaz znajduje się na stornie Uniwersyteckiej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce Program MOST.


Do kogo dokładnie skierowany jest ten Program?

Program skierowany jest zarówno do studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, którzy uzyskali zaliczenie minimum dwóch semestrów.


Jakie kryteria należy spełniać by podjąć naukę na wybranej przez siebie uczelni w ramach Systemu?

Kryteriów zapewne jest wiele. Niewątpliwie najważniejszym z nich jest średnia z dotychczas uzyskanych ocen. Uniwersytety biorące udział w programie każdego roku określają liczbę możliwych do rozdysponowania w ramach programu miejsc, których aktualny wykaz znajduje się na stornie UKE.


Jakich formalności należy dopełnić i jakich terminów dotrzymać?

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż sprawy związane z formą wniosku oraz ewentualnym uzasadnieniem każdy z uniwersytetów normuje z osobna. Faktem jest, iż w przypadku studiów w semestrze letnim , jak i studiów całorocznych, uczelnie uczestniczące w programie zobligowane są do przedłożenia UKE imiennych list kandydatów odpowiednio do 30 listopada bądź 15 maja.


Czy biorąc udział w systemie wymiany można ubiegać się jednocześnie o wsparcie finansowe?

Zgodnie z regulaminem Programu, udział w wymianie nie ma wpływu na wypłacanie pieniędzy w ramach stypendium socjalnego, naukowego, MEN-u bądź innych. Co wymaga jednak podkreślenia, powyższych wypłat dokonuje uniwersytet macierzysty, nie zaś goszcząca nas uczelnia.


Jak prezentuje się tok studiów realizowany w trakcie Programu?

Studiowanie w ramach MOST-u odbywa się w oparciu o indywidualny program studiów. Osoba uczestnicząca w Programie sama wybiera przedmioty, ważne jest by przy wyborze poszczególnych zajęć brać również pod uwagę punkty ECTS (minimum stanowi 30 punktów na semestr). Tak pokrótce wyglądają podstawowe założenia systemu mobilności studentów. Więcej informacji można uzyskać, wchodząc na stronę Uniwersyteckiej Komisji Egzaminacyjnej.

 

]]>