Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło ogólnopolską rekrutację na spotkania edukacyjne dla młodzieży szkół średnich i studentów. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 80 szkół średnich oraz 39 wyższych uczelni z terenu całej Polski. Obecnie trwa podpisywanie porozumień pomiędzy Szkołami a Ministerstwem Sprawiedliwości.

Spotkania edukacyjne to jedno z kilku zadań realizowanych w ramach prowadzonego projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do końca 2010 roku zostanie przeprowadzonych ponad 100 spotkań dla młodzieży w wieku 15-18 lat oraz studentów wyższych uczelni.

Celem realizacji zadania jest przybliżenie młodzieży zróżnicowanej problematyki wymiaru sprawiedliwości w Polsce w tym m.in.: problematyki związanej z: 1) organizacją wymiaru sprawiedliwości;
2) sądownictwem;
3) prokuraturą;
4) zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i jego poszczególnymi instytucjami;
5) prawami ofiar przestępstw;
6) obowiązkami wynikającymi z bycia świadkiem w sądzie;
7) ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich;
8) zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec dzieci i młodzieży;
9) bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie;
10) innymi obszarami.

Problemy wymiaru sprawiedliwości zostały zidentyfikowane w dokumencie „Plan Strategiczny Ministerstwa Sprawiedliwości na lata 2007–2010”, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych badań i analiz społecznych uwzględniających oczekiwania społeczne. Między innymi jednym z problemów jest brak skutecznej polityki informacyjno-edukacyjnej oraz utrudniony dostęp społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości.

Skutkiem tego problemu jest niska wiedza społeczeństwa o wymiarze sprawiedliwości, w szczególności o prawach obywateli w sądach i prokuraturach, nieumiejętne korzystanie przez poszczególne grupy społeczne z obecnych rozwiązań prawnych, niski procent zgłaszających się osób pokrzywdzonych w celu dochodzenia swoich praw, niepopularność alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.
Spotkania edukacyjne mają przyczynić się m.in. do podniesienia świadomości prawnej młodych obywateli oraz popularyzowanie tematyki wymiaru sprawiedliwości.

Pozostałe zadania realizowane w ramach projektu to:
  • opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze,
  • przygotowanie nowego wydawnictwa prezentującego problemy i reformę sądownictwa – kwartalnik „Na Wokandzie”,
  • rozwój sieci punktów obsługi interesantów w sądach powszechnych,
  • upowszechnianie informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (mediacje i sądy polubowne),
  • modernizacja strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

]]>