Wicepremier przedstawił w Brukseli nowe inicjatywy, które mają przyczynić się do skoku rozwojowego naszego kraju. Mówił m.in. o powołaniu Rady ds. Innowacyjności, przygotowaniu białej księgi barier dla innowacyjności czy o ulgach podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorców.

– Chcemy politykę gospodarczą oprzeć w jak największym stopniu na innowacjach, nowoczesnych technologiach i na polskiej nauce – zapewnił Jarosław Gowin.

Wicepremier wyraził nadzieję, że do rozwoju kraju przyczyni się również ścisła współpraca polskich naukowców z instytucjami Unii Europejskiej. Przyznał, że obecność polskich uczonych w programie Horyzont 2020 czy liczba otrzymanych przez nich grantów w ramach European Research Council nie oddają potencjału polskiej nauki. Gowin zapowiedział kontynuację działań na rzecz podniesienia wynagrodzeń dla polskich uczonych, uczestniczących w projektach w ramach Horyzontu 2020.

Wśród barier uczestnictwa polskich naukowców w europejskich projektach minister nauki i szkolnictwa wyższego wymienił zjawisko nierównowagi geograficznej w gremiach oceniających projekty ubiegające się o granty. Zdaniem Gowina nowe kraje UE są w nich często pomijane. Zwrócił też uwagę na nierówne traktowanie projektów różnej wielkości – Promowanie przez KE dużych projektów bardzo ogranicza szanse naukowców z Polski i innych nowych państw członkowskich do udziału, a zwłaszcza kierowania, tymi projektami – ocenił wicepremier.

Jarosław Gowin wskazał też istotne bariery dla współpracy nauki i biznesu w naszym kraju. – Niewykorzystaną rezerwą są duże spółki Skarbu Państwa. Do tej pory, poza KGHM, żadna z tych spółek nie inwestowała w obszar badań i rozwoju. Teraz ta sytuacja na pewno się zmieni. Wiemy, że taki jest plan nowego ministra skarbu – poinformował Gowin.

Wczoraj wicepremier reprezentował Polskę w Amsterdamie na nieformalnym posiedzeniu europejskiej Rady ds. konkurencyjności (COMPET). Jest to jedna z rad sektorowych Rady Unii Europejskiej. Ministrowie reprezentujący poszczególne kraje omawiają w jej ramach m.in. sprawy dotyczące swobodnego przepływu osób i towarów, swobodnego świadczenia usług i przedsiębiorczości, kwestie polityk innowacyjnych, badań i rozwoju, czy wzmocnienia bazy naukowej i technologicznej przemysłu oraz jego międzynarodowej konkurencyjności.