Karolina Stoch
Absolwentka WPIA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 

Na podstawie regulaminu studiów w UKSW, załącznika do uchwały Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r., odniesienia w §31 ust,1 do art.. 190. ust. 1, 2 ustawy o szkolnictwie wyższym, kierownik jednostki organizacyjnej skreśla studentów w przypadku:

  • niepodjęcia studiów,
  • rezygnacji ze studiów,
  • niezłożenia w terminie do 30 maja pracy magisterskiej lub egzaminu dyplomowego, chyba, że student, przed końcem maja złożył podanie o przedłużenie terminu do złożenia pracy magisterskiej, zaopiniowanego przez promotora, w tym podanie o powtarzanie roku, z reguły na Wydziale Prawa I Administracji, sprawa wygląda tak, że jeśli student nie zaliczył wszystkich przedmiotów, powtarzanie roku jest płatne, za przedmioty wymagane do zaliczenia, jeśli zaś natomiast student uzyskał absolutorium ze wszystkich przedmiotów, a nie złożył w terminie pracy, powtarzanie tylko seminarium jest bezpłatne w gestii Prodziekana do spraw studenckich WPiA
  • ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze studiów.

Natomiast kierownik jednostki organizacyjnej może skreślić studenta w przypadku

  • nieuzyskania zaliczeń w danym semestrze przedmiotów kursowych i wykładów specjalizacyjnych
  • nie wniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, uregulowanych w umowie pomiędzy uczelnią a studentem odnośnie dokonywania płatności czesnego, związanych z odbywaniem studiów, co do ilości rat.
]]>