Kancelaria oferuje możliwość odbycia trzymiesięcznych staży zawodowych absolwentom prawa, którzy chcą zdobyć doświadczenie oraz doskonalić zdobyte już umiejętności praktyczne. Poszukujemy osób, które oprócz starannego wykształcenia prawniczego posiadają takie cechy osobowości jak: gotowość podejmowania nowych wyzwań, otwartość na innowacje, dynamizm, zaangażowanie w realizację powierzonych im zadań, odpowiedzialność, dobrą organizację pracy oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Zobacz: Ważniejsza praktyka czy oceny>>

Kancelaria Gide Loyrette Nouel zapewnia prawnikom doskonały start zawodowy, możliwość realizowania własnych aspiracji i stałego kształcenia się. Oferujemy pracę w młodym i dynamicznym zespole o charakterze międzynarodowym, możliwość wykorzystania znajomości języków obcych w codziennej pracy, a także dostęp do międzynarodowego know how i nowoczesnych narzędzi technologicznych.
 
Oferta kancelarii skierowana jest do osób, które spełniają następujące kryteria:
-uzyskały dobre i bardzo dobre wyniki na studiach,
-biegle posługują się językiem angielskim i/lub francuskim (w tym posiadają znajomość terminologii prawniczej),
-biegle korzystają z oprogramowania biurowego Microsoft Office,
-uzupełnili lub uzupełniają swoje wykształcenie dodatkowymi kursami zawodowymi.
 
W trakcie odbywanych praktyk studenci uczestniczą w pracach obejmujących szereg dziedzin prawa. Każdy student pracuje pod opieką doświadczonego prawnika, który wyznacza mu zadania, czuwa nad ich realizacją, wspiera i pomaga przy rozwiązywaniu złożonych zagadnień prawnych oraz pełni rolę opiekuna przez cały okres trwania praktyk. Po zakończeniu programu praktyk lub staży osoby wyróżniające się mogą liczyć na propozycję zatrudnienia w kancelarii.
Kandydaci proszeni są o nadesłanie dokumentów (życiorys i list motywacyjny w języku polskim i angielskim) pocztą elektroniczną na adres:rekrutacja.warsaw@gide.com