O Kongresie
Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa.

Hasłami przewodnimi tegorocznego Kongresu są:
• Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju.
• Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, wspiera innowacyjne środowiska uczenia.
• Integracja działań oświaty, szkolnictwa wyższego oraz rynku pracy.

W czasie Kongresu odbędą się równolegle prowadzone konferencje:
• Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 22.10. 2015
• Konferencja Edukacja w Samorzadach – 22.10.2015
• XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - 22–23.10.2015
• Konferencja dla Nauczycieli 23.10.2015
• Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna - 23.10.2015

II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Głównym punktem Konferencji będą organizowane Warsztaty biegłości dydaktycznej i naukowej. Celem warsztatów w obszarze dydaktycznym jest przede wszystkim przygotowanie wykładowców na kontakt z nowym pokoleniem studentów, których można scharakteryzować jako: „zdigitalizowani”, „sieciowi”, z odmiennymi oczekiwaniami i możliwościami percepcyjnymi. Natomiast celem Warsztatów w obszarze nauki jest wyposażenie młodych adeptów nauki w aktualną wiedzę na temat prawnych ram kariery naukowej i akademickich, a poprzez pokazanie dobrych praktyk i omówienie nowych narzędzi wspomagających pracę naukową, umożliwienie nabycia biegłości w gromadzeniu i prezentowaniu swojego dorobku naukowego.

Warsztaty prowadzić będą: prof. Stanisław Waltoś i dr Andrzej Rozmus, autorzy książki "Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne" (sprawdź tutaj>>>>).

 ID produktu: 40160904 Rok wydania: 2012 
Autor: Stanisław Waltoś,Andrzej Rozmus 
Tytuł: Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne

Zainteresowani rozwojem naukowym i dydaktycznym, ale też doświadczeni wykładowcy, chcący nabyć nowej wiedzy i biegłości w prowadzeniu zajęć, asystenci na uczelniach, doktoranci - do tych osób skierowane są warsztaty.

Program Konferencji:
Debata - Edukacja, jako szansa rozwoju regionów i kraju
Czy to mit, czy realność. Jakie są konstytucyjne założenia? Jakie już funkcjonują rozwiązania pokazujące, że inwestycje w edukację są korzystne dla rozwoju regionów?
Otwarcie warsztatów: mistrzostwo naukowe i dydaktyczne - prowadzenie: prof. Stanisław Waltoś
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelnianym środowisku młodego, zdigitalizowanego pokolenia - prowadzenie: dr Błażej Sajduk
Zakres tematyczny, m.in:
• na czym polegają podstawowe różnice kolejnych generacji studentów (X, Y, Z)?
• jak przygotować i przeprowadzić zajęcia z uwzględnieniem potrzeb młodego pokolenia studentów?
• jak wykorzystać potencjał studentów z młodego pokolenia?

Prawa i obowiązki studentów na uczelni. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów - prowadzenie: dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, dr Kamila Kurczewska
Zakres tematyczny, m.in:
• regulacja praw i obowiązków studenta w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i regulaminie studiów,
• zakres przedmiotowy odpowiedzialności studenta (tzw. delikt dyscyplinarny),
• obowiązujący model postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów.

Narzędzia informatyczne w walce z nieuczciwym zachowaniem studentów - prowadzenie: mgr Andrzej Niedziałek
Zakres tematyczny, m.in:
• jak działa system antyplagiatowy i jakie są próby jego oszukiwania,
• ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych ,
• system antyplagiatowy jako integralna cześć systemu zarządzania uczelnią – powiazanie z systemem dziekanatowym i wirtualnym dziekanatem.

Drogi doskonalenia indywidulanego stylu prowadzenia zajęć dydaktycznych - prowadzenie: dr Andrzej Rozmus

Zakres tematyczny, m.in:
• co kryje się pod pojęciem „indywidualny styl prowadzenia zajęć”,
• jak można rozwijać cechy dobrego wykładowcy,
• jak można doskonalić warsztat dydaktyczny nauczyciela akademickiego.

Prawne aspekty kariery akademickiej. Doktoraty i habilitacje: na co zwracać uwagę - pouczające studia przypadków z ostatnich lat - prowadzenie: dr Andrzej Kiebała

Zakres tematyczny, m.in:
• przewody doktorskie i habilitacyjne - przyjazny przewodnik po aktualnych przepisach,
• doktoraty i habilitacje - studia przypadków z ostatnich lat.

Niezbędne umiejętności młodego naukowca - prowadzenie: dr Piotr Żmiejewski
Zakres tematyczny, m.in:
• umiejętności odkrywania i komunikowania w nauce,
• narzędzia wspierające autora prac naukowych,
• promowanie własnego dorobku.

Wellness, jako element sukcesu zawodowego - strefa rozwoju własnego
• Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Jak osiągnąć dobrostan, jak osiągać stan flow - dr Małgorzata Sidor Rządkowska
• Różne formy aktywności fizycznej we wspieraniu rozwoju własnego – warsztaty i aktywne uczestnictwo:
- warsztaty z żonglowania
- warsztaty taneczne

Więcej informacji na temat Konferencji znajdziesz
tutaj>>>

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z dr Andrzejem Rozmusem, która niebawem ukaże się w serwisie Student.lex.pl.