Polski ustawodawca rozpoczął kolejny ważny etap prac na drodze do całkowitej informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji to propozycja łatwiejszego i szybszego dostępu do treści regulacji ogłaszanych w dziennikach urzędowych. Realizacja projektu zapewni Polsce miejsce wśród najbardziej zaawansowanych w procesie elektronizacji dostępu do prawa europejskich państw – Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii i Węgier.

Zgodnie z projektem ustawy, dzienniki urzędowe takie jak: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe będą wydawane wyłącznie z postaci elektronicznej. Również zbiory dzienników urzędowych będą prowadzone w tej postaci. Wyjątkiem od tej reguły będzie Monitor Polski „B” oraz wyodrębnione edycje dzienników wydawanych przez szefów: MON, MSWiA, MSZ, ABW, AW, CBA, z aktami zawierającymi informacje niejawne.

Organ wydający Dziennik Ustaw i Monitor Polski będzie przechowywał egzemplarze tych dzienników w formie wydruków poświadczonych za zgodność z oryginałem. Dla zapewnienia kontroli autentyczności i integralności aktów prawnych ogłaszanych w postaci elektronicznej Prezydent RP oraz Biblioteka Narodowa otrzymają po jednym drukowanym egzemplarzu.

Znalezienie odpowiedniego aktu nie będzie powodować trudności. Organ wydający zostanie bowiem zobowiązany do prowadzenia odrębnej strony internetowej dla każdego dziennika. Dzięki temu będą one wyraźnie wyodrębnione od innych informacji opublikowanych na stronach tych organów.

Dzięki wprowadzeniu elektronicznej postaci dzienników urzędowych i pozostawieniu jedynie pozycji aktów prawnych skróci się czas potrzebny na ogłoszenie aktu prawnego. Akty te będą ogłaszane na bieżąco. Oznacza to odejście od dotychczasowej praktyki, która zakładała konieczność grupowania publikowanych w dziennikach urzędowych aktów w kolejne numery.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, gdy z powodu nadzwyczajnych okoliczności ogłoszenie aktu w postaci elektronicznej nie będzie możliwe, akt taki będzie ogłaszany w postaci papierowej, przy czym po ustąpieniu tych okoliczności będzie on udostępniany również w postaci elektronicznej. Także i w tym przypadku organ będzie zobowiązany do takiego ustalenia warunków wydawania i rozpowszechniania dziennika, by mógł być on powszechnie i nieodpłatnie dostępny.

Zgodnie z nowymi przepisami, teksty jednolite aktów prawnych będą ogłaszane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, o ile akt był nowelizowany. Rozwiązanie to będzie dotyczyć wszystkich aktów normatywnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych. W świetle praktycznego korzystania z aktów normatywnych jest to niezmiernie ważne postanowienie. Dziennik Ustaw i Monitor Polski będą wydawane przez Rządowe Centrum Legislacji, natomiast wydawanie Monitora Polskiego B będzie nadal należało do kompetencji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jeśli terminy prac nad projektem nie ulegną przesunięciu, prawdopodobnie od 1 stycznia 2012 roku będziemy mogli zapoznać się jedynie z elektroniczna wersja dzienników urzędowych.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Marta Osowska]]>