Obowiązek tworzenia, zdobywania i przekazywania tej wiedzy kolejnym pokoleniom spoczywa na całym systemie edukacji, w tym w znaczącym stopniu na uczelniach akademickich.

Uniwersytet Jagielloński z racji wielowiekowej tradycji nauczania oraz pozycji w Polsce, wierny tradycji kultywowania wiedzy i prawdy w kontekście pozostałych wartości akademickich, jest niezmiennie świadomy swej misji – obowiązku szanowania owych wartości. To imperatyw moralny badaczy i nauczycieli akademickich, nie tylko w stosunku 
do studentów, ale do całego społeczeństwa.

Dlatego właśnie nie możemy pozostać obojętni wobec niepożądanych zjawisk społeczno-kulturowych, jakie niosą ze sobą dokonujące się współcześnie gwałtowne zmiany cywilizacyjne. Owe zmiany – takie jak globalizacja czy tabloidyzacja życia społecznego – 
w sposób pośredni i bezpośredni modelują rolę szkół wyższych w polskim systemie edukacji.

Ta troska Uczelni o dobro najwyższe, jaką jest nieustanna dbałość o jakość kształcenia kolejnych generacji, stanowi trwałą misję szkół wyższych i przyświeca idei zorganizowania – w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego – przedsięwzięcia nazwanego Kongresem Kultury Akademickiej. Tym samym Alma Mater Jagellonica pozostaje wierna słowom swego fundatora króla Kazimierza III Wielkiego: „Przeto 
my Kazimierz, z Bożej łaski król Polski, postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić i urządzić miejsce, na którym by Studium Powszechne 
w każdym dozwolonym wydziale kwitnęło (…) Niechże to będzie nauk przemożnych perła, aby wydawać męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone: niechaj otworzy się orzeźwiające źródło nauk, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami poić się pragnący (…).”
Spotęgujmy wspólne wysiłki, aby polskim uczelniom nadal ten szczytny cel nie tylko przyświecał, ale przede wszystkim był przez nie sprawnie realizowany.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Kultury Akademickiej w Kraków w dniach 20 - 22 III 2014r.
Więcej informacji na http://kongresakademicki.pl/