Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów zaproponowała, by do art. 115 prawa o szkolnictwie wyższym dodać dwa ustępy. Pierwszy dotyczy wymogu uzyskania pozytywnej opinii komisji przez osoby, które nie mają stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora, przed ich zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W takiej sytuacji są naukowcy, którzy robili karierę naukową w krajach, w których nie ma habilitacji. Drugi z ustępów stanowi, że rektor może zatrudnić jako profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego doktora, który ma znaczące osiągnięcia naukowe i przez co najmniej pięć lat kierował zespołem badawczym za granicą. Nie musi on wówczas uzyskiwać pozytywnej opinii Komisji.
 
Zmiana przywróci stan sprzed wejścia w życie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym w 2005 r. Zdaniem prof. Barbary Kudryckiej, byłej minister nauki i szkolnictwa wyższego, poprawka nie stworzy dogodnych warunków doktorom powracającym z zagranicy. Wręcz przeciwnie. Uzyskanie pozytywnej opinii komisji wydłuży całe postępowanie. Jeżeli naukowcy będą musieli czekać na zatrudnienie na polskich uczelniach, zdecydują się na pracę gdzie indziej.
Źródło: Rzeczpospolita