Będzie łatwiej o kredyt na rozwój firmy

Zwiększenie dostępu do kapitału dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przez zachęcenie banków komercyjnych do zwiększenia akcji kredytowej z uwagi na zapewnienie zabezpieczenia spłaty udzielanych kredytów gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, to główny efekt, jaki ma zostać osiągnięty wskutek przyjętej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r. nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Na mocy nowego brzmienia art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657) Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł udzielać pomocy publicznej i pomocy de minimis w formie poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. W dotychczasowym brzmieniu powyższy przepis umożliwia bowiem Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielanie przedsiębiorcom poręczeń i gwarancji jedynie na zasadach rynkowych lub ewentualnie w formie indywidualnej pomocy publicznej, co – zdaniem autorów projektu nowelizacji – skutkuje niskim popytem na poręczenia BGK ze względu na wysoki poziom stawek prowizyjnych.

W ustawie zmieniającej przewidziano również delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia stanowiącego program pomocowy i określającego szczegółowe warunki oraz tryb udzielania odpowiednio pomocy publicznej lub pomocy de minimis w formie poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych.

Zdaniem autorów projektu ustawy nowelizującej, dzięki uruchomieniu programu banki będą mogły udzielić dodatkowo kredytów na kwotę ok. 8.333 mln zł w pierwszym roku realizacji programu pomocowego. Przyjęta zmiana, przez zapewnienie przedsiębiorcom większej dostępności do kredytów w celu zachowania płynności i ciągłości w prowadzonej działalności, powinna zminimalizować negatywne skutki ewentualnego spowolnienia gospodarczego, poprawić zdolność przedsiębiorców do rozwoju, a także pozytywnie wpłynąć na utrzymanie miejsc pracy.

Uchwalona ustawa zmieniająca trafi teraz pod obrady Senatu.

Krzysztof Paczoska

Data publikacji: 28 stycznia 2013 r.