Wnioski przyjmowane są w trybie on-line. Formularze te będą dostępne na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl od poniedziałku 23 września br. od godziny 9.00. Termin składania wniosków upływa w piątek 4 października br. o godzinie 1600

 
Osoby, które podczas pierwszej rekrutacji, nie zdążyły w terminie zamknąć wniosku, będą go mogły uzupełnić. Wniosek (Segment I A) należy wydrukować i wraz z niezbędnymi dokumentami przesłać do 9 października br. na adres najbliższego oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych.
 
O stypendia pomostowe mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria: dostali się na pierwszy rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich na uczelniach państwowych; osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 105 punktów; są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat; mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców; dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1120 zł lub 1280 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Po pierwszym roku stypendyści pomostowi będą mogli uzyskać dalszą pomoc, ale tylko wówczas, gdy osiągną ponadprzeciętne wyniki w nauce.
 
Organizatorem i operatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest łódzka Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jego inicjatorami i – w początkowej fazie – głównymi fundatorami byli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Obecnie grono fundatorów liczy ok. 100 instytucji.
 
Agencja Nieruchomości Rolnych od powstania tego programu aktywnie uczestniczy w jego realizacji. Do końca 2004 r. sfinansowała stypendia 2 tysiącom studentów, a od 2005 r. nie może partycypować finansowo w programie, ponieważ nie przewidują tego przepisy, ale angażuje się organizacyjnie.
 
W ubiegłym roku ze stypendiów skorzystało 790 studentów pierwszego roku, w tym 252 pochodzących z rodzin popegeerowskich. Na ten cel, w roku akademickim 2012/2013, przeznaczono 3,95 mln zł.
 
W dotychczasowych jedenastu edycjach fundatorzy przyznali ponad 14,8 tys. stypendiów, o łącznej wartości niemal 59 mln zł. Aż 7 477 stypendiów dostała młodzież pochodząca z rodzin popegeerowskich.
 
Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, w tym Regulamin, znajdują się na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl. Na stronie ANR www.anr.gov.pl można natomiast znaleźć wykaz oddziałów terenowych ANR, które udzielą szczegółowych informacji.