Analiza problemów w funkcjonowaniu prokuratury

Niewłaściwy system dystrybucji spraw pomiędzy prokuratury rejonowe i okręgowe, konieczność gruntownej analizy zasadności utrzymywania wydziałów postępowania sądowego na szczeblu prokuratur okręgowych i apelacyjnych oraz potrzeba ograniczenia systemu nadzoru w prokuraturze – to główne wnioski płynące z opracowania pt. „Obciążenie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorów postępowaniami przygotowawczymi w 2011 r.”.

Opracowanie autorstwa dr Karoliny Kremens i dr Wojciecha Jasińskiego - pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi pogłębioną analizę aktualnych problemów w funkcjonowaniu powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Jego autorzy na podstawie pogłębionych badań i analiz nad wybranymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury różnych szczebli formułują wnioski w zakresie ujawnionych podstawowych mankamentów w organizacji prokuratury. Do najważniejszych problemów w funkcjonowaniu prokuratury zaliczono przede wszystkim niewłaściwy system dystrybucji spraw pomiędzy prokuratury rejonowe i okręgowe.

Ponadto w materiale poruszona została także kwestia długotrwałych delegacji prokuratorów do prokuratur wyższego szczebla jako zjawiska, które może negatywnie wpływać na niezależność delegowanych prokuratorów. Istotnym elementem analizy jest również stwierdzenie konieczności ograniczenia systemu nadzoru w prokuraturze.

Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie ustawy – Prawo o prokuraturze zawarło szereg propozycji rozwiązań normatywnych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie rozpoznanym, negatywnym, a szczegółowo omówionym w analizowanym opracowaniu zjawiskom.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 19 lipca 2013 r.

Data publikacji: 19 lipca 2013 r.