Opublikowany tekst jednolity ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) uwzględnia zmianę wprowadzoną ustawą z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 24.05.2017 r.
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.