Drukuj
Dz.U.13.227
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 5 lutego 2013 r.
w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) tryb postępowania w sprawach o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej", zwanej dalej "Odznaką";
2) osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku;
3) wzór graficzny Odznaki;
4) wzór wniosku o nadanie Odznaki;
5) wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki;
6) sposób wręczenia i noszenia Odznaki;
7) sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych Odznaką.
§  2.
1. Odznaka nadawana jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. Odznaka jest wyróżnieniem i może być nadana weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi w uznaniu jego zasług wykazanych podczas działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Odznaką jest krzyż maltański o wymiarach 40 mm x 40 mm, wykonany z metalu srebrzonego i oksydowanego, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia w rozwidleniu górnego ramienia. Ramiona krzyża są pokryte jednostronnie granatową emalią w obramowaniu. Na awersie w części centralnej odznaki znajduje się wizerunek czteropromiennej gwiazdy o wymiarach 25 mm x 25 mm, z umieszczonym na niej stylizowanym wieńcem wawrzynowym, przerwanym u góry, z krzyżową prze- wiązką u dołu, okalającym wizerunek orła ustalony według wzoru określonego w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.2)) ; całość srebrzona i oksydowana. Rewers krzyża jest gładki.
4. Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu jedwabnego barwy granatowej, szerokości 35 mm, z dwoma pionowymi paskami szerokości 5 mm każdy, koloru białego i czerwonego, umieszczonymi w odstępie 2,5 mm od krawędzi wstążki. Wstążka jest przeciągnięta przez kółko znajdujące się na górnym ramieniu krzyża.
5. Udział w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest oznaczony przez nałożenie na wstążkę okucia w kształcie listewki metalowej o szerokości 7 mm, srebrzonej i oksydowanej, z polerowanymi krawędziami, z umieszczoną nazwą kraju, w którym pełniona była misja, w formie wypukłego, polerowanego napisu.
6. Wzór graficzny Odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.
1. Z wnioskiem o nadanie Odznaki występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych:
1) Komendant Główny Policji;
2) Komendant Główny Straży Granicznej;
3) Szef Biura Ochrony Rządu;
4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
2. Wniosek o nadanie Odznaki powinien zawierać dane osobowe weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie Odznaki.
3. Wniosek o nadanie Odznaki jest kierowany przez wnioskodawcę, nie później niż 60 dni przed Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych rozpatruje wniosek o nadanie Odznaki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4.
1. Odznakę wręcza się w Dniu Weterana Działań poza Granicami Państwa.
2. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych albo osoba przez niego upoważniona.
3. Odznakę wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.
4. Wręczenie Odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadaniu Odznaki i wypowiedzeniem formuły w brzmieniu: "Wręczam Odznakę Honorową za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" albo w brzmieniu: "W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Odznakę Honorową za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".
§  5.
1. Odznaka może być nadana pośmiertnie.
2. Terminu określonego w § 3 ust. 3 nie stosuje się w przypadku pośmiertnego nadania Odznaki.
3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Odznakę można nadać w innym niż określony w § 4 ust. 1 terminie.
§  6.
1. Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz wraz z Odznaką otrzymuje legitymację potwierdzającą jej nadanie.
2. Legitymacja, o której mowa w § 4 ust. 2, zawiera następujące informacje:
1) numer legitymacji;
2) imię (imiona), nazwisko, imię ojca weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
3) numer decyzji i datę nadania Odznaki;
4) oznaczenie organu, który wydał legitymację;
5) miejsce i datę wystawienia legitymacji.
3. Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7. Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz nosi Odznakę na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.
§  8.
1. Ewidencję weteranów-funkcjonariuszy oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy wyróżnionych Odznaką, wydanych Odznak i legitymacji, o których mowa w § 6 ust. 1, prowadzi komórka właściwa w sprawach osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej lub w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)).
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 18, poz. 96 oraz z 2012 r. poz. 490.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

"ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

"Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"

1. Nr PESEL2. Nazwisko3. Imiona
..............................................................................
(wypełnić wielkimi literami)(wypełnić wielkimi literami)
4. Data urodzenia5. Miejsce urodzenia6. Imię ojca
.........................................................................................
(dzień)(miesiąc(słownie))(rok)
7. Miejsce zameldowania na pobyt stały
.............................................................................
(województwo)(miejscowość (miasto-dzielnica-gmina))
............................................................................................
(kod pocztowy i poczta)(ulica)(nr domu)(nr lokalu)
8. Dokument tożsamości
..........................................................
(nazwa dokumentu)(seria i numer)
..........................................................
(wystawca dokumentu)(data wydania)
9. Stopień służbowy10. Stanowisko służbowe11. Miejsce pełnienia służby
.................................................................................................
12. Uzasadnienie wniosku
13. Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek
...............................
(nazwa jednostki)(pieczęć)
Dnia .........................20... roku.................................................
(podpis kierownika jednostki)
14. Ewentualne dodatkowe opinie
15. Wnoszę o nadanie .......................................... Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".
(pieczęć)
Dnia .........................20.... roku.................................
(podpis wnioskodawcy)
16. Decyzja o nadaniu Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej"

nr ............ z dnia .......................
Minister
Spraw Wewnętrznych
ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

"ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

wzór

Opis:

Legitymacja w układzie pionowym, w formie książkowej, o wymiarach 152 mm x 107 mm, w okładkach w kolorze niebieskim, z tłoczonym, suchym wizerunkiem orła ustalonym według wzoru dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem

"RZECZPOSPOLITA POLSKA".

Strona 1:

Napisy w kolorze czarnym:

- "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

- "LEGITYMACJA NR ...",

- "WARSZAWA dnia ...".

Strona 2:

Napisy w kolorze czarnym:

- w środkowej części napis "Decyzją nr ...",

- poniżej napis "z dnia ................",

- poniżej napis "nadano Pani/Panu ................................",

- poniżej miejsce na wpisanie, poniżej napis "imiona, nazwisko, imię ojca ........................",

- poniżej napis "Odznakę Honorową",

- poniżej napis "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ",

- poniżej napis "mp.",

- poniżej napis "Minister Spraw Wewnętrznych",

- poniżej miejsce na podpis i pieczęć organu przyznającego Odznakę Honorową.