Drukuj
Dz.U.2017.266
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 75c ust. 16 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaj i zakres badań okresowych;
2) wzór skierowania na badania okresowe i kontrolne;
3) wzór orzeczenia lekarskiego.
§  2.
1. Zakres podstawowy badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Zakres rozszerzony badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę:
1) w strzeżonych ośrodkach, aresztach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców oraz dla funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjmujących wnioski cudzoziemców o ochronę międzynarodową jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) w wydziałach realizacji i zabezpieczenia działań oraz na stanowisku pirotechników jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej, w laboratorium kryminalistycznym, jako eksperci kryminalistyczni, radiometryści i kierujący pojazdami służbowymi oraz pełniący służbę w warunkach narażenia na inne czynniki szkodliwe i uciążliwe jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  3. Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  4. Wzór orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES PODSTAWOWY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Rodzaj

badań

okresowych

Zakres badań okresowych
12
Lekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych
Laboratoryjnemorfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, glukoza, cholesterol/lipidogram*)
DiagnostyczneRTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe
*) Lipidogram w przypadku funkcjonariusza kierowanego na badania okresowe po ukończeniu przez niego 40 roku życia.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W STRZEŻONYCH OŚRODKACH, ARESZTACH DLA CUDZOZIEMCÓW, POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH, KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH DOPROWADZEŃ CUDZOZIEMCÓW ORAZ DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PRZYJMUJĄCYCH WNIOSKI CUDZOZIEMCÓW O OCHRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Lp.Rodzaj służbyRodzaj badań okresowychZakres badań okresowych
1234
1Służba w:

- strzeżonym ośrodku,

- areszcie dla cudzoziemców,

- pomieszczeniach dla osób zatrzymanych,

- komórkach doprowadzeń cudzoziemców (z wyjątkiem stanowisk bez bezpośredniego kontaktu

z cudzoziemcami)

lekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*)
laboratoryjnemorfologia z rozmazem*) i płytki, badanie ogólne moczu*), glukoza*), bilirubina, ALAT, cholesterol*), przeciwciała HCV, przeciwciała HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu szczepienia)
diagnostyczneRTG klatki piersiowej*), EKG spoczynkowe*), konsultacja psychologiczna
lekarskie rocznebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*)
diagnostyczne roczneRTG klatki piersiowej*) lub szybki test na obecność gruźlicy typu IGRA (T-Spot TB lub Quantiferon)
2Funkcjonariusze przyjmujący wnioski cudzoziemców o ochronę międzynarodowąlekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*)
laboratoryjnemorfologia z rozmazem*) i płytki, badanie ogólne moczu*), glukoza*), bilirubina, ALAT, cholesterol*), przeciwciała HCV, przeciwciała HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu szczepienia)
diagnostyczneRTG klatki piersiowej*), EKG spoczynkowe*), konsultacja psychologiczna
*) Nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1.
ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WYDZIAŁACH REALIZACJI I ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ ORAZ NA STANOWISKU PIROTECHNIKÓW

Rodzaj badań okresowychZakres badań okresowych
12
Lekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*), badanie okulistyczne**), laryngologiczne**) i neurologiczne**)
Laboratoryjnemorfologia z rozmazem*), badanie ogólne moczu*), glukoza*), lipidogram*)
DiagnostyczneRTG klatki piersiowej*) EKG spoczynkowe*) i wysiłkowe, audiogram, spirometria, konsultacja psychologiczna
*) Nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1.

**) Badanie przez lekarza posiadającego specjalizację w podanej dziedzinie medycyny.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WARUNKACH MORSKICH NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH STRAŻY GRANICZNEJ, W LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM, JAKO EKSPERCI KRYMINALISTYCZNI, RADIOMETRYŚCI I KIERUJĄCY POJAZDAMI SŁUŻBOWYMI ORAZ PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ W WARUNKACH NARAŻENIA NA INNE CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE

Rodzaj narażenia lub nazwa stanowiska służbowegoRodzaj badań okresowychZakres badań okresowych
123
- Radiometrysta

- Promieniowanie jonizujące

- Promieniowanie i pola elektromagnetyczne

- Promieniowanie optyczne

lekarskiebadanie ogólne przez uprawnionego do badań profilaktycznych z oceną stanu skóry, badanie okulistyczne**) z oceną soczewek, badanie neurologiczne**)
laboratoryjnemorfologia z rozmazem*) i płytki, retikulocyty
Ekspert kryminalistyczny i funkcjonariusz pełniący służbę w laboratorium kryminalistycznymlekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki, badanie neurologiczne**) i laryngologiczne**)
diagnostycznemorfologia z rozmazem*) i płytki, ALAT, kreatynina, przeciwciała HCV, przeciwciała HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu szczepienia)
Funkcjonariusze pełniący służbę w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznejlekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*), badanie okulistyczne**) (ostrość wzroku do bliży i do dali, pole widzenia, widzenie stereoskopowe, rozpoznanie barw), badanie laryngologiczne**) (badanie akumetryczne, audiometryczne, badanie narządu równowagi - próby statyczno-dynamiczne), badanie neurologiczne**)
laboratoryjnemorfologia z rozmazem*), ogólne moczu*), glukoza*), lipidogram*), bilirubina, GGTP, ALAT
diagnostycznekonsultacja psychologiczna wraz z badaniem sprawności psychomotorycznej (w tym widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie), RTG klatki piersiowej*), EKG spoczynkowe*), spirometria
Kierowanie pojazdami służbowymidiagnostycznewidzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie
Obsługa monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasulekarskiebadanie okulistyczne**)
Hałaslekarskiebadanie ogólne przez lekarza profilaktyka*), otolaryngologiczne**)
diagnostyczneRTG klatki piersiowej*), audiogram
*) Nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1.

**) Badanie przez lekarza posiadającego specjalizację w podanej dziedzinie medycyny.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

SKIEROWANIE NA BADANIE

.............................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej)(miejscowość, data)
Badanie należy wykonać w terminie
do dnia ...................................................... r.
okresowe/kontrolne*) funkcjonariusza Straży Granicznej

Na podstawie art. 75c ust. 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.) kieruję na badanie lekarskie:

Pana/Panią*) .................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL ...............................................................................................................................

zamieszkałego(-łą) ........................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

pełniącego(-cą) służbę na stanowisku służbowym ................... w ...............................................

(nazwa komórki organizacyjnej)

Opis warunków pełnienia służby**): ...........................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Informacje o występowaniu na stanowisku służbowym czynników szkodliwych lub uciążliwych lub innych wynikających z warunków pełnienia służby, w tym:

1) czynniki fizyczne (należy podać czas narażenia i wyniki pomiarów)*):

a) hałas .............................................................................................................................,

b) promieniowanie i pole elektromagnetyczne ................................................................,

c) inne: ............................................................................................................................;

2) czynniki chemiczne (należy podać czas narażenia i wyniki pomiarów)*): ........................;

3) czynniki biologiczne*):

a) HCV,

b) HIV,

c) wirus kleszczowego zapalenia mózgu,

d) inne: ............................................................................................................................;

4) czynniki psychofizyczne*):

a) stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,

b) stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością,

c) zagrożenia wynikające z narażenia życia,

d) służba przy obsłudze monitorów ekranowych (liczba godzin obsługi monitora ekranowego ...................................),

e) służba na wysokości,

f) służba zmianowa/nocna*),

g) służba fizyczna wymagająca dużego wysiłku:

- dźwiganie ciężarów - (do ilu kg?) ............................................................................,

- wydatek energetyczny - ilość kcal/8 godz. - wyniki badania/pomiaru*) ..................,

h) praca w wymuszonej pozycji,

i) inne: ...............................................................................................................................;

5) inne czynniki: ....................................................................................................................... .

Łączna liczba czynników wskazanych w pkt 1-5:Sprawdzono pod względem czynników szkodliwych lub uciążliwych na stanowisku służbowym
......................................................................................................................................................................................
(pieczęć i podpis wystawiającego skierowanie)(pieczątka i podpis przedstawiciela komórki ds. BHP)

____________

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Należy opisać rodzaj służby, podstawowe czynności wykonywane na stanowisku, sposób i czas ich wykonywania.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE nr ............../20...... r.

.....................................................................................................

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)

Rodzaj badania lekarskiego

okresowe/kontrolne*) funkcjonariusza Straży Granicznej

wydane na podstawie skierowania na badanie z dnia ...........................

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku służbowym, stosownie do art. 75c ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.), orzeka się, że:

Pan/Pani*) .....................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL ...............................................................................................................................

zamieszkały(-ła) w ........................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

pełniący(-ca) służbę na stanowisku służbowym .................. w ....................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej

Straży Granicznej)

1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny(-na) do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym, w warunkach służby opisanych w skierowaniu na badanie*);

2) wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny(-na) do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym w warunkach służby opisanych w skierowaniu na badanie*).

Data następnego badania lekarskiego ...........................................................................................

Uwagi lekarza: ..............................................................................................................................

..................................................... ................................................................................

(miejscowość, data) (pieczątka i podpis lekarza przeprowadzającego

badanie - uprawnionego do wykonywania zadań

służby medycyny pracy)

_________________________

*) Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:

1. Funkcjonariusz Straży Granicznej lub przełożony może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego wnieść na piśmie odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1) wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce pełnienia służby funkcjonariusza Straży Granicznej;

2) instytut badawczy w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

2. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

3. Orzeczenie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, jeden otrzymuje osoba badana, drugi jednostka organizacyjna Straży Granicznej, w której skierowany na badanie funkcjonariusz Straży Granicznej pełni służbę.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).