Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Nowe zasady zwalniania uczestników postępowania cywilnego od kosztów pomocy prawnej wprowadza obowiązująca od 19 kwietnia br. nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego.

19.04.2010

Służba cywilna może stracić część przywilejów

Urzędnikom służby cywilnej trudniej będzie o awans, dłużej też będą musieli czekać na uzyskanie prawa do wydłużonego urlopu. Takie m.in. zmiany porzewiduje przygotowywana przez Kancelarię Premiera...

19.04.2010

Większy dostęp cudzoziemców do polskiej oświaty

Nowe rozporządzenie MEN zapewnia osobom nie będącym obywatelami polskimi korzystanie z nauki i opieki w publicznych przedszkolach oraz w publicznych szkołach i placówkach na warunkach dotyczących...

18.04.2010

Nie ma przepisów o podnoszeniu kwalifikacji

Obecnie nie ma regulacji prawa pracy, które określałyby zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. W konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dniem 10 kwietnia br. straciły moc...

16.04.2010

Podatnik ma być lepiej poinformowany

Organ podatkowy, przekazując sprawę organowi odwoławczemu zobowiązany będzie już nie tylko do pisemnego ustosunkowania się do przedstawionych przez stronę zarzutów, ale też i do poinformowania strony...

15.04.2010

Marszałek podpisał pierwsze ustawy

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprawuje obowiązki głowy państwa, podpisał 14 kwietnia br. pięć pierwszych ustaw, m.in. nowelizację ustawy o PIT,...

15.04.2010

Ustawa o IPN będzie podpisana po konsultacjach

Pełniący obowiązki głowy państwa Bronisław Komorowski jeszcze nie wie, czy podpisze nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Prowadzi w tej sprawie konsultacje, ale chciałby uniknąć chaosu...

15.04.2010

Kodeks karny stanie na straży środowiska

Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub...

14.04.2010

Tryb wyborczy do wznowienia

Postępowanie zakończone w szybkim trybie wyborczym będzie można wznowić na drodze cywilnej proponuje Senat. Odpowiednie zmiany miałyby być wprowadzone do ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu oraz...

14.04.2010

Prezes IPN według nowej ustawy

Ustawa o IPN jest gotowa do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie dwa tygodnie po publikacji. Czy nowy prezes IPN będzie wybrany według starej czy nowej ustawy? - Na nowych zasadach. Nawet jeśli...

14.04.2010

Dodatkowa stawka taksy notarialnej

Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce...

14.04.2010

Więcej kategorii dyskryminacji

Katalog przesłanek dyskryminacyjnych zawarty w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania powinien być poszerzony o kategorię tożsamości płciowej oraz o...

12.04.2010

Służby na EURO 2012 będą lepiej wyszkolone

Jednolite wymagania wobec służb organizatorów wszystkich imprez masowych (meczów, koncertów, igrzysk sportowych etc.) wprowadziło obowiązujące od 1 kwietnia br. rozporządzenie Rady Ministrów do nowej...

10.04.2010

Usługi w Unii już bez barier

Usługodawcy z państw UE mogą, dzięki obowiązującej od 10 kwietnia br, ustawie usługowej, prowadzić działalność w Polsce poprzez rozpoczęcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Mają również prawo skorzystać...

09.04.2010

Wydatki na internet bez faktury?

W sejmowej komisji Przyjazne Państwo trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zakładają m.in. zrezygnowanie z dokumentowania wydatków poniesionych na...

09.04.2010

Nie będzie dorozumianej zgody na sprzątanie w gminach

Nadrzędny interes publiczny w postaci troski o ochronę środowiska naturalnego, zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt spowodował, że zasada tzw. dorozumianej zgody organu - w wypadku wniosków o...

09.04.2010

Jutro wchodzi w życie ustawa usługowa

Rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi będą mogli tworzyć spółki z adwokatami, radcami prawnymi i biegłymi rewidentami. Takie możliwości stwarza im wchodząca w życie 10 kwietnia br. ustawa...

09.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski