Prezydent podpisał ustawę podwyższającą do 1000 zł wysokość najniższej emerytury 2017-01-02

Podpisana ustawa wprowadza zmiany w dwóch obszarach: ustalania wysokości najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych oraz waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2017.

W odniesieniu do pierwszego z ww. zakresów, ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje podwyższenie:

1) kwoty najniższej emerytury, najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz najniższej renty rodzinnej, przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – do wysokości 1000 zł miesięcznie (obecnie jest to 880,45 zł miesięcznie);

2) kwoty najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, przysługującej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – do wysokości 750 zł miesięcznie (obecnie jest to 675,13 zł miesięcznie).

Druga ze zmian polega na modyfikacji w 2017 roku mechanizmu waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych przysługujących z powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego, systemu ubezpieczenia społecznego rolników oraz systemu zaopatrzeniowego. Ta zmiana sprowadza się do zachowania dotychczasowej zasady procentowego podwyższenia świadczeń (o ten sam procent dla wszystkich świadczeniobiorców) w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego wzrostu świadczenia na poziomie 10 zł.

Ustawa wchodzi w życie zasadniczo z dniem 1 marca 2017 r.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 2 stycznia 2017 r.