Opublikowano rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów 2016-10-24

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742).

Wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367).

Rozporządzenie stanowi, że odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Pojazd transportujący odpady musi być odpowiednio oznakowany, a odpady wewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne. W zależności od tego, gdzie transportowane będą odpady rozporządzenie określiło 2 wzory oznakowania:

- wzór oznakowania środków transportu odpadów na terenie kraju określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

- wzór oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.

Ewa Saj