Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 28 zostały przyjęte do stosowania w UE 2016-09-29

23 września opublikowano rozporządzenie Komisji UE przyjmujące do stosowania w ramach MSSF obowiązujących w Unii Europejskiej zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28, które wcześniej (w grudniu 2014 r.) zostały opublikowane przez IASB.

23 września 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1703 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (Dz. Urz. UE L 257 z 23.09.2016, s. 1).

Zmiany przyjęte aktualnie przez Komisję UE zostały opublikowane przez IASB w grudniu 2014 r. jako poprawka pt. Jednostki inwestycyjne. Stosowanie wyjątku w zakresie konsolidacji zmieniająca MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach.

Opublikowane zmiany mają na celu wyjaśnienie wymogów odnośnie do rachunkowości jednostek inwestycyjnych oraz wprowadzenie dodatkowych ułatwień w określonych okolicznościach.

Zmiana do MSSF 10 wyjaśnia, że jednostki, które są jednostkami inwestycyjnymi, są zwolnione ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli wyceniają swoje wszystkie jednostki zależne według wartości godziwej przez wynik finansowy.

Zmiana wprowadzona do MSSF 12 wskazuje natomiast, że jednostki inwestycyjne, które wyceniają swoje wszystkie jednostki zależne według wartości godziwej przez wynik finansowy, czyli te, które MSSF 10 zwalnia ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, powinny jednak ujawniać informacje wymagane przez MSSF 10.

Zmiana MSR 28 wprowadza natomiast możliwość zwolnienia ze stosowania metody praw własności do wyceny inwestycji w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach, jeżeli jednostka dominująca wyższego stopnia sporządza publicznie sprawozdania finansowe, w których jednostki zależne podlegają konsolidacji lub są wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy.

Zmiany opublikowane w rozporządzeniu Komisji UE mają być stosowane przez jednostki do sporządzania sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2016 r. lub później.

Przemysław Czajor