Nowa lista rodzajów odpadów, które można poddawać odzyskowi na własne potrzeby 2016-01-25

Obowiązuje już nowa lista rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku.

Z dniem 24 stycznia nowe rozporządzenie zastąpiło obowiązujące dotychczas rozporządzenie z 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93) określa również warunki magazynowania tych odpadów oraz dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku.

Warto zapoznać się ze zmienioną listą, jest ona bowiem krótsza niż wcześniej obowiązująca, a to oznacza, że nie wszystkie odpady, które do tej pory można było poddawać odzyskowi na potrzeby własne, będzie można wciąż w ten sposób wykorzystywać.

Wyłączenia spod przepisów ustawy o odpadach z 2012 r. mają szerszy zakres niż miały wyłączenia spod przepisów starej ustawy z 2001 r.

Przepisów nowej ustawy nie stosuje się m.in. do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem. Dlatego materiały przeznaczone do skarmiania zwierząt, dotychczas uwzględnione w rozporządzeniu z 2006 r., nie zostały uwzględnione na nowej liście.

Poniżej pełny wykaz kodów odpadów skreślonych z nowej listy:

02 01 02 - Odpadowa tkanka zwierzęca,

ex 02 01 06 – Odchody zwierząt gospodarskich,

02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej,

02 02 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,

02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych,

02 04 80 – Wysłodki,

02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,

02 05 80 – Odpadowa serwatka,

ex 02 06 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania (powstałe w zakładach przemysłu spożywczego i cukierniczego, np. łom paluszków, ciastek, odpadowe ciasto, polewy, prósze),

16 03 06 – Organiczne odpady Inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

19 12 01 – Papier i tektura.

W przypadku kodu odpadu 20 01 01 – Papier i tektura zawężono wykorzystywanie odpadów jedynie do używanych książek (do tej pory wszystkie odpady o tym kodzie mogły być wykorzystywane jako paliwo), które można wykorzystywać jedynie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem (kod procesu: R 11). Zmianę wprowadzono z uwagi na fakt, że niektóre antykwariaty zaopatrują się w skupach makulatury.

Nowe rozporządzenie wprowadza w lp. 13 doprecyzowanie polegające na dookreśleniu, że spośród dopuszczonych do wykorzystania jako paliwo lub do wykorzystania jako pod ściółka przy chowie i hodowli zwierząt lub do wykonywania napraw i konserwacji, odpadów o kodzie ex 03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04, wyłącza się trociny, wióry, ścinki pochodzące z obróbki płyt wiórowych. Zmiana to została wprowadzona ze względu na rosnącą liczbę naruszeń odnotowywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, polegających na przekazywaniu osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, trocin, wiórów i ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych typu MDF i HDF, zawierających substancje scalające, impregnujące lub laminujące.

Natomiast odpady o kodach: 15 01 01 — Opakowania z papieru i tektury i ex 20 02 02 — Kartony zostały dopuszczone do wykorzystania do przeprowadzek oraz do wykorzystania jako paliwo wyłącznie własnych odpadów — wytworzonych przez osobę fizyczną lub - 28 - jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą lub odpadów wykorzystanych wcześniej przez tę osobę lub jednostkę do przeprowadzek. Ponadto zawężono możliwość wykorzystania opakowań z tekstyliów, wyłącznie do opakowań z tekstyliów w postaci płótna z materiałów naturalnych. Obowiązujące do tej pory rozporządzenie dopuszczało wykorzystanie opakowań z tekstyliów w postaci płótna jutowego do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych, natomiast wszystkie opakowania z tekstyliów do wykorzystania drobnych napraw i konserwacji. Od 24 stycznia zawężono wykorzystywanie opakowań z tekstyliów wyłącznie do opakowań z tekstyliów w postaci płótna z materiałów naturalnych do wytwarzania wyrobów okolicznościowych, w tym elementów dekoracji, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

Warto też podkreślić, że przepisy rozporządzenia nie dopuszczają możliwości przekazywania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami odpadów o kodzie:

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

02 01 03 - Odpadowa masa roślinna,

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji,

ex 20 03 02 - Odpady ulegające biodegradacji.

Przedmiotowe odpady mogą być wykorzystywane w przydomowych kompostownikach wyłącznie przez ich wytwórcę.

Do wykorzystania jako paliwo dopuszczono odpady o kodzie ex 20 02 01 — Odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień.

Dla części odpadów wymienionych na liście w załączniku do rozporządzenia narzucono roczne limity masy, jaką osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne mogą przyjmować w ciągu roku.

W nowym rozporządzeniu zweryfikowano i uaktualniono klasyfikację procesów odzysku odpadów, zgodnie z przepisami nowej ustawy o odpadach.

Ewa Saj