Centralny Wykaz Ubezpieczonych oraz elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych - to m.in. projekty realizowane i nadzorowane przez MAC, opisane w przedstawionym w poniedziałek raporcie.
MAC podkreśla, że by udowodnić prawo do świadczenia zdrowotnego, wystarczy PESEL. Nie trzeba będzie pamiętać o druku ZUS RMUA. Jeśli nie będzie można potwierdzić naszego prawa do ubezpieczenia numerem PESEL (bo np. lekarz nie ma dostępu do internetu), będziemy mogli przedstawić zaświadczenie (np. ZUS RMUA czy legitymację rencisty lub emeryta), albo po prostu złożyć oświadczenie, że jesteśmy ubezpieczeni.
Zarysy projekt szef MAC przedstawił w styczniu po proteście lekarzy przeciwko przepisom refundacyjnym. Lekarze podkreślali, że nie mają narzędzi, np. odpowiedniego systemu komputerowego, umożliwiających im wywiązanie się z obowiązku potwierdzania uprawnień pacjenta.
Poniedziałkowy raport opisuje ponadto inny nadzorowany przez MAC projekt dot. ochrony zdrowia - elektroniczną platformę gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), który ma się zakończyć we wrześniu 2014 r. Platforma ma umożliwić placówkom ochrony zdrowia oraz pacjentom m.in. dostęp do wybranych danych medycznych, w tym historii choroby oraz umożliwić im zapisy na wizyty lekarskie. Budżet programu wynosi ponad 712 mln zł.
MAC wskazał, że dotychczas zrealizowano m.in. dostawy sprzętu oraz budowę trzech prototypów systemów: statystyki, e-recepta oraz internetowe konto pacjenta. Przygotowywane jest główne postępowanie przetargowe (o wartości ok. 486 mln zł) na zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny systemów w ramach projektu. Jak przypomniano w raporcie, w styczniu NIK wskazała na uchybienia dot. realizacji projektów CSIOZ, m.in. nieprawidłowości stosowania procedury zamówień publicznych oraz brak koordynacji i formalnej współpracy pomiędzy CSIOZ i Narodowym Funduszem Zdrowia.
Także prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) zgłosił poważne zastrzeżenia do największego postępowania przetargowego. Jak wyjaśniono w raporcie, CSIOZ przesłała swoje stanowisko do ustaleń prezesa UZP, które aktualnie jest rozpatrywane. Jeśli prezes UZP nie uzna argumentów CSIOZ, sprawa zostanie przekazana do Krajowej Izby Odwoławczej, która powinna podjąć ostateczną decyzję do 8 maja 2012 r. "Po wyjaśnieniu zasadności zastrzeżeń będzie wiadomo, w jakiej formule niniejszy projekt powinien być realizowany" - podkreślono w dokumencie.
Jako działania naprawcze wskazano m.in. ustanowienie przez ministra zdrowia wzmożonego nadzoru nad zamówieniami publicznymi realizowanymi przez CSIOZ oraz stały monitoring realizacji projektu ze strony resortu zdrowia, MAC oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poprzez m.in. miesięczne zestawienia postępów. CSIOZ ma też przygotować plan naprawczy, aby usunąć uchybienia wskazane przez NIK, jednocześnie gwarantując terminową realizację projektu.
Drugi, mniejszy projekt realizowany przez CSIOZ to platforma udostępniania online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Termin zakończenia to grudzień 2012 r., a koszt to ponad 53 mln zł. Platforma ma umożliwić firmom i instytucjom publicznym elektroniczną rejestrację i aktualizację danych rejestrowych oraz pobieranie wypisów i zaświadczeń. Według raportu MAC, NIK także w przypadku tego projektu wskazał zastrzeżenia.
Ponadto na listę projektów rezerwowych MAC wpisano nowy projekt - "Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych". Miałby on być realizowany w latach 2012-2014, a jego koszt to 56 mln zł, z czego maksymalne dofinansowanie ze środków unijnych mogłoby wynieść ponad 47 mln zł.(ks/pap)