Spośród tych, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy skorzystali ze świadczeń zdrowotnych, prawie połowa korzystała z usług lekarza specjalisty (48 proc.), dentysty lub protetyka (47 proc.) bądź pracowni diagnostycznej (45 proc.).

Według CBOS korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych sprzyja zamieszkanie w większej miejscowości oraz lepsza sytuacja materialna, częściej niż pozostali deklarują je także kobiety (86 proc.), osoby mające od 25 do 44 lat, bądź 65 lat i więcej (88 proc.) oraz ankietowani z wyższym wykształceniem (89 proc.).

W grupach społeczno-zawodowych są to przede wszystkim emeryci (85 proc.), renciści (85 proc.), wysoko wykwalifikowani specjaliści i kadra kierownicza (86 proc.), badani prowadzący działalność gospodarczą poza rolnictwem (87 proc.), zatrudnieni w sektorze usług (90 proc.) oraz pracownicy administracyjno-biurowi (92 proc.). Relatywnie najrzadziej po pomoc w związku ze stanem zdrowia swoim, bądź dziecka, udawali się robotnicy niewykwalifikowani (68 proc.) oraz bezrobotni (70 proc.).

Prawie połowa ankietowanych zasięgających porady medycznej (49 proc.) korzystała z usług zarówno świadczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak i w całości opłacanych z własnej kieszeni lub z dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia. Niewiele mniej badanych (44 proc.) skorzystała wyłącznie ze świadczeń co najmniej częściowo refundowanych przez NFZ. Tylko nieliczni (7 proc. zasięgających porady medycznej) opłacali wszystkie usługi we własnym zakresie.

Badani byli pytani także o dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Blisko jedna piąta ankietowanych (19 proc.) deklaruje, że ma wykupione dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – abonament lub polisę, w tym 13 proc. respondentów opłaca ubezpieczenie z domowego budżetu, natomiast pozostałym (6 proc.) finansuje je pracodawca – ankietowanego lub innego członka jego rodziny.

Na opłacanie polisy lub abonamentu z własnych pieniędzy częściej decydują się badani w wieku 18–54 lata, średni personel techniczny (20 proc.), kadra kierownicza i specjaliści (21 proc.), respondenci pracujący na własny rachunek poza rolnictwem (37 proc.), osoby ogólnie lepiej wykształcone i mające lepszą sytuację materialną.

Według CBOS Polacy coraz bardziej otwierają się na prywatne świadczenia zdrowotne, jednak państwowa służba zdrowia nadal dominuje nad prywatną, która jest traktowana jako ewentualne dopełnienie, a nie alternatywa.

Badanie przeprowadzono w dniach 3–9 lutego 2012 roku na liczącej 999. osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

bpi/ bno/ mag/