W zamówieniach publicznych wciąż łatwo o korupcję

Zamówienia publiczne

Na polskim rynku zamówień publicznych najczęstszymi formami korupcji są łapówki i zmowy przetargowe. Nawet 23 proc. zamówień w Polsce narażonych jest na nieuczciwe praktyki. Lepiej jest w Holandii i...

11.10.2013

Seminarium "Zamówienia publiczne w praktyce"

Zamówienia publiczne

Seminarium Zamówienia publiczne w praktyce odbędzie się 24 października br. w trakcie XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2013...

11.10.2013

Wielu chętnych do budowy drogi S3

Zamówienia publiczne

85 wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na realizację 5 zadań w zakresie budowy drogi S3, na odcinku Nowa Sól - Legnica, wpłynęło do wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg...

11.10.2013

Co z tą grupą kapitałową?

Zamówienia publiczne

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą,...

10.10.2013

Obwodnica Jarocina w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom. Jest to pierwsza inwestycja drogowa, którą...

10.10.2013

Wykonawca uzupełnia dokumenty tylko raz

Zamówienia publiczne

Wykonawca, który został wezwany do uzupełnienia dokumentu i uzupełnił niewłaściwy dokument, nie może skorzystać z ponownej możliwości uzupełnienia oświadczeń i dokumentów - podkreśla Krajowa Izba...

07.10.2013

Więcej ogłoszeń o zamówieniach

Zamówienia publiczne

Do końca września 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ok. 3 proc. więcej ogłoszeń niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Liczba ogłoszeń jedynie z września br. jest aż o 6 proc....

07.10.2013

GDDKiA zaprasza wykonawców do konsultacji

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi konsultacje z wykonawcami w zakresie kształtu Wzorcowych Warunków Kontraktowych dla zadań realizowanych w formule Projektuj i wybuduj. Wykonawcy...

04.10.2013

Samodzielnie pobrane wydruki z KRS i CEIDG są oryginałami

Zamówienia publiczne

Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

03.10.2013

Kiedy faktura potwierdza należyte wykonanie zamówienia

Zamówienia publiczne

Sam fakt wystawienia faktury przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie świadczy o należytym wykonaniu zamówienia. Ze stanu faktycznego musi niezbicie wynikać, że dokument ten został...

03.10.2013

Gdy postępowanie jest obarczone wadą należy je unieważnić

Zamówienia publiczne

Zamawiający powinien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli dowie się o istnieniu wady postępowania, która jest poważna, nieusuwalna i może mieć wpływ na ważność przyszłej...

03.10.2013

Ofertę niezgodną z SIWZ należy odrzucić

Zamówienia publiczne

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, jeśli jej treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co zostało stwierdzone po porównaniu treści obu dokumentów - przypomina...

03.10.2013

Dialog techniczny jako pomoc w przygotowaniu postępowania

Zamówienia publiczne

Dialog techniczny ma ułatwić zamawiającym przygotowanie procedury zakupowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a w szczególności sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia....

03.10.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski