Założenia projektu budżetu przekazała w środę PAP skarbnik województwa świętokrzyskiego Maria Fidzińska-Dziurzyńska.

Według założeń dochody województwa w 2017 r. mają wynieść 666,5 mln zł – czyli o 152,5 mln zł więcej niż w budżetu na 2016 r., a w stosunku do zmian, jakie w ciągu roku wprowadzono do dokumentu – więcej o prawie 240 mln zł.

Wydatki kształtują się na poziomie 695,9 mln zł – to więcej o 147,2 mln zł w stosunku do budżetu 2016 r. i o ponad 250 mln zł po wprowadzonych zmianach.

„Deficyt wyniesie 29,4 mln zł. Nie ma potrzeby zaciągania długu na jego pokrycie, bo mamy skumulowane wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który zapewni finansowanie” – powiedziała Fidzińska-Dziurzyńska.

Skarbniczka przypomniała, że projekt budżetu na 2017 r. oraz zintegrowana z dokumentem Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2033 zostały opracowane w oparciu o założenie uwzględniające: zadania ustawowe, jakie realizuje samorząd województwa, potrzeby na wniesienie wkładu własnego do realizowanych projektów z udziałem środków UE na lata 2014-2020 oraz konieczność zapewnienia trwałości projektów zrealizowanych w poprzedniej unijnej perspektywie. „W mojej ocenie to budżet optymalny, racjonalny i realistyczny” – podkreśliła Fidzińska-Dziurzyńska.

W strukturze wydatków największą część budżetu pochłonie transport – ponad 330 mln zł. 128,5 mln zł będzie przeznaczone na przedsięwzięcia związane z rolnictwem, ochroną środowiska i parkami krajobrazowymi. Na zagadnienia związane z pomocą społeczną zarezerwowano 43,3 mln zł, a na kulturę i dziedzictwo narodowe - 35,4 mln zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą stanowiły ponad 53 proc. wszystkich wydatków budżetu województwa świętokrzyskiego w 2017 r. „To jeden z wyższych wskaźników w kraju - drugie miejsce po województwie podkarpackim” – zaznaczyła skarbnik.

Największe planowane inwestycje są związane z przebudową i rozbudową 13 odcinków dróg wojewódzkich w regionie. Chodzi m.in. o budowę obwodnic Klimontowa, Staszowa, Ćmielowa, Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowy. W 2017 r. ma być wydane na te przedsięwzięcia 210,5 mln zł. Koszt kilkuletnich przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem funduszu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Świętokrzyskiego to niemal 556,8 mln zł, a z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - 188,6 mln zł.

Innym dużym zadaniem, które będzie realizowane w 2017 r. przez Świętokrzyski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych, jest projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza. Wartość planowanych nakładów w 2017 r. na to przedsięwzięcie to 104 mln zł. Środki pochodzą z dotacji celowej budżety państwa.

Radni sejmiku województwa świętokrzyskiego mają głosować nad przyjęciem budżetu podczas sesji, zaplanowanej w Kielcach na 29 grudnia. (PAP)