Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Chęć głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Można to zrobić ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Pawłowski ocenia, że możliwość zagłosowania za pomocą poczty sprawia, że niepełnosprawni mogą czuć się pełnoprawnymi obywatelami. Przyznaje jednak, że kluczowe jest, by osoby do tej pory wykluczone zachęcić do skorzystania z tej formy głosowania. Jak mówił - chodzi o wybór tych radnych czy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, którzy będą reprezentowali interesy tej grupy obywateli. "W kolejnym rozdaniu środków europejskich duża ich część będzie rozdzielana w samorządach. To nam, naszemu środowisku powinno zależeć, by dokonać właściwego wyboru, by osiągnąć to, czego oczekujemy, o co walczymy" - zaznaczył.

Czytaj teżNiepełnosprawni i osoby starsze mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika (wzory)

Podkreślił, że w mediach rusza właśnie kampania dotycząca głosowania korespondencyjnego skierowana do wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca, który złożył wniosek ws. głosowania korespondencyjnego, najpóźniej w poniedziałek, 10 listopada powinien otrzymać do rąk własnych pakiet wyborczy (za pokwitowaniem odbioru).

Pakiet wyborczy to: zaadresowana koperta zwrotna, karta (karty) do głosowania, koperta na kartę (karty) do głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładka w alfabecie Braille'a, jeśli wyborca jej zażądał.

Po zaznaczeniu kandydatów karty trzeba włożyć do koperty i zakleić. Następnie tę zaklejoną kopertę wraz z podpisanym oświadczeniem trzeba włożyć do koperty zwrotnej i przekazać za pokwitowaniem, pracownikowi Poczty Polskiej. Pracownik powinien zgłosić się po odbiór pakietu najpóźniej w piątek, 14 listopada. Przesyłka przekazywana jest bezpłatnie. Głosy oddane za pomocą poczty muszą trafić do właściwej komisji obwodowej do zakończenia głosowania.

Przeczytaj też:Lokale wyborcze muszą być dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych

Prawo do oddania głosu przez pocztę mają osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zagłosować w ten sposób mogą też wyborcy posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, do II grupy inwalidów a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Prawo to nie dotyczy pacjentów szpitali, mieszkańców domów opieki społecznej, aresztowanych i przebywających w zakładach karnych.

W zgłoszeniu kierowanym do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz adres, na który ma być przesłany pakiet. Ponadto w zgłoszeniu należy oświadczyć, że jest się wpisanym do rejestru wyborców w danej gminie. Trzeba zaznaczyć, których wyborów dotyczy zgłoszenie. Należy do niego także dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności a także żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy.

Wyborcy niepełnosprawni i osoby w wieku 75 lat lub więcej mogą zagłosować przez pełnomocnika; wniosek w tej sprawie trzeba złożyć do piątku, 7 listopada.

Niepełnosprawni w wyborach samorządowych mogą zagłosować poza swoim okręgiem wyborczym jeśli na terenie ich okręgu nie ma lokalu przystosowanego do ich potrzeb. Lokal, w którym chcieliby zagłosować musi jednak znajdować się na terenie tej samej gminy. Na złożenie wniosku w urzędzie gminy w tej sprawie jest czas do środy, 12 listopada.
Nakładka do głosowania w alfabecie Braille'a jest wydawana w lokalu wyborczym na prośbę osoby niepełnosprawnej.

Przeczytaj też:  Wójt informuje niepełnosprawnych o możliwych sposobach głosowania (wzory)

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną może przebywać osoba udzielająca pomocy. Nie może nią być członek komisji ani mąż zaufania.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada; druga tura - jeśli w pierwszej nie zostanie wyłoniony wójt, burmistrz lub prezydent miasta - 30 listopada. Po raz pierwszy w wyborach samorządowych jest możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego. (PAP)


Wybory samorządowe 2014 - zobacz listę gotowych do pobrania wzorów wyborczych>>>