Ocena płynności finansowej spółek komunalnych

Samorząd terytorialny

W celu zapewnienia prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej spłki komunalne, zorganizowane w formie spłek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spłek akcyjnych, powinny na bieżąco monitorować...

30.04.2010

Gmina wyda decyzję sama dla siebie?

Samorząd terytorialny

Czy gmina, jako organ właściwy do załatwienia sprawy, jak i inwestor ubiegający się o warunki zabudowy, może sama rozstrzygać we własnej sprawie?

30.04.2010

Dochody uzyskane z opłat za prowadzone kursy

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może zobowiązać do pokrywania części kosztw funkcjonowania zespołu z dochodw uzyskanych z opłat za prowadzone kursy w wysokości większej niż wynikałoby to z kosztw prowadzonych...

30.04.2010

Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej

Samorząd terytorialny

Wjt, (burmistrz, prezydent miasta, dalej wjt) będąc organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa....

29.04.2010

Ślubowanie pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Czy pracownik samorządowy zatrudniony na zastępstwo lub ponownie zatrudniony na umowę o pracę po 3 miesięcznej przerwie powinien złożyć ślubowanie?

28.04.2010

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w ramach programu Leader

Samorząd terytorialny

Program Leader polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską strategii rozwoju danego obszaru (lokalna strategia rozwoju) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych...

28.04.2010

Subwencja oświatowa za miesiące: lipiec i sierpień

Samorząd terytorialny

Czy j.s.t. (gmina) może nie przekazać stowarzyszeniu oświatowemu, ktre prowadzi szkołę niepubliczną na prawach szkoły publicznej, subwencji oświatowej za miesiące: lipiec i sierpień, przypadającej na...

27.04.2010

Gminy tworzą obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP

Samorząd terytorialny

W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r. gminy przystąpiły do realizacji zadań...

27.04.2010

Rozbudowa monitoringu szkolnego

Samorząd terytorialny

Czy szkoła może dokonać rozbudowy monitoringu finansując wydatki z rachunku dochodw własnych?

27.04.2010

Indywidualne nauczanie w szkołach artystycznych

Samorząd terytorialny

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształcić się będzie w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania...

27.04.2010

Granice odpowiedzialności materialnej

Samorząd terytorialny

Jakie są granice odpowiedzialności materialnej urzędnikw i pracownikw zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w jednostce samorządowej?

26.04.2010
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski