Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2009 r., II OSK 62/08

Samorząd terytorialny

Brak zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko uzasadnia stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w oparciu o tak przeprowadzone...

15.04.2010

Żałoba narodowa będzie trwała dłużej

Samorząd terytorialny

Żałoba narodowa wprowadzona w związku z tragiczną katastrofą pod Smoleńskiem została przedłużona do niedzieli, kiedy to odbędzie się pogrzeb zmarłego Prezydenta.

15.04.2010

Zmiana oceny rocznej ucznia

Samorząd terytorialny

Pod koniec2008 r. do szkoły wpłynął wniosek rodzica o zmianę oceny rocznej dla ucznia. Dyrektor nie odpowiedział na pismo i prawdopodobnie stwierdził, że ocena została ustalona zgodnie z prawem....

14.04.2010

Zniesiono cenzus domicylu w wyborach do rad gmin

Samorząd terytorialny

Prawo wybierania w wyborach do organw samorządu terytorialnego szczebla podstawowego przysługiwać będzie niezależnie od tego, czy wyborca widnieje w stałym rejestrze wyborcw, czy nie.

14.04.2010

Okres zastępstwa jako staż na stanowisku urzędniczym

Samorząd terytorialny

Czy osobę zatrudnioną na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, powyżej 6 miesięcy, można zatrudnić ponownie jako osobę legitymującą się stażem na stanowisku urzędniczym?

13.04.2010

Żałoba narodowa na terytorium RP

Samorząd terytorialny

Marszałek Sejmu, ktry wykonuje obowiązki Prezydenta RP, zarządził wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium RP od 10 do 16 kwietnia 2010 r.

12.04.2010

Kryterium wyboru inwestora zastępczego

Samorząd terytorialny

Czy zgodnie z ustawą Prawo zamwień publicznych kryterium wyboru inwestora zastępczego może być wynagrodzenie wyrażone, jako procent od przyszłej wartości robt budowlanych?

12.04.2010

Odebranie funduszy przyznanych szkole

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący szkołę może zabrać część pieniędzy w przyznanym szkole na początku roku planie finansowym?

12.04.2010

Katastrofa w Smoleńsku

Samorząd terytorialny

W sobotę 10 kwietnia rano na lotnisku w Smoleńsku doszło do katastrofy polskiego samolotu rządowego. Oficjalny komunikat rosyjskiego ministerstwa do spraw nadzwyczajnych podaje, że zginęły wszystkie...

10.04.2010

Budowa hali sportowej przy szkole

Samorząd terytorialny

Czy budowa hali sportowej przy istniejącej szkole spełnia przesłanki urban development projects, w związku z czym wymaga kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?

09.04.2010