Nie będzie limitów na udzielanie licencji taksówkowych

Samorząd terytorialny

Transport drogowy takswką będzie mgł wykonywać każdy, kto spełni ustawowe warunki dostępu do zawodu. Rady miast i gmin nie będą już mogły limitować tej działalności gospodarczej.

05.05.2010

Regulamin wynagradzania w muzeum

Samorząd terytorialny

Czy pracodawca ma obowiązek dostosować postanowienia obowiązującego w muzeum regulaminu wynagradzania do wytycznych rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki?

04.05.2010

Zmiana granic tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Samorząd terytorialny

W wyniku poszerzenia obszaru tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, strefa obejmuje obecnie grunty o powierzchni 1551,9131 ha, położone na terenach miast: Jasło, Kraśnik, Pionki, Przemyśl,...

04.05.2010

Odpisy dokumentów w postępowaniu administracyjnym (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Ustawa o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentw wprowadziła kilka praktycznych zmian dotyczących poświadczania zgodności z oryginałem kopii (odpisw) dokumentw, przedkładanych do akt w...

04.05.2010

Gmina wyda decyzję sama dla siebie?

Samorząd terytorialny

Czy gmina, jako organ właściwy do załatwienia sprawy, jak i inwestor ubiegający się o warunki zabudowy, może sama rozstrzygać we własnej sprawie?

30.04.2010

Dochody uzyskane z opłat za prowadzone kursy

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może zobowiązać do pokrywania części kosztw funkcjonowania zespołu z dochodw uzyskanych z opłat za prowadzone kursy w wysokości większej niż wynikałoby to z kosztw prowadzonych...

30.04.2010

Ocena płynności finansowej spółek komunalnych

Samorząd terytorialny

W celu zapewnienia prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej spłki komunalne, zorganizowane w formie spłek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spłek akcyjnych, powinny na bieżąco monitorować...

30.04.2010

Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej

Samorząd terytorialny

Wjt, (burmistrz, prezydent miasta, dalej wjt) będąc organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa....

29.04.2010

Ślubowanie pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Czy pracownik samorządowy zatrudniony na zastępstwo lub ponownie zatrudniony na umowę o pracę po 3 miesięcznej przerwie powinien złożyć ślubowanie?

28.04.2010

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w ramach programu Leader

Samorząd terytorialny

Program Leader polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską strategii rozwoju danego obszaru (lokalna strategia rozwoju) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych...

28.04.2010