Starosta przejmie pojazdy

Samorząd terytorialny

Rwnież starosta może zająć, oszacować i sprzedać ruchomość w trybie egzekucji administracyjnej. Stosowne rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw RP.

09.03.2011

Wyrok NSA z dnia 1 lipca 2010 r., sygn. akt II OSK 921/10

Samorząd terytorialny

Art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie wprowadza kryterium bezpośredniego związku funkcjonalnego wykorzystywania mienia komunalnego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Korzystanie nie...

08.03.2011

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Samorząd terytorialny

Działalność pożytku publicznego, o ktrej traktuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest działalnością społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe...

08.03.2011

Ile pieniędzy na oświatę, ile pieniędzy dla nauczycieli

Samorząd terytorialny

W ustawie budżetowej na 2011 r. w rozdziale Część oświatowa subwencji oglnej dla jednostek samorządu terytorialnego łączna kwota subwencji oświatowej na rok 2011 określona została w wysokości...

08.03.2011

Duże pieniądze dla "MALUCHA"

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH realizowanego w roku 2011. Na realizację zadania...

07.03.2011

Zamówienia publiczne: ofertę należy zbadać dokładnie

Samorząd terytorialny

Obowiązkiem zamawiającego jest sprawdzenie, czy świadczenie wykonawcy, ktre otrzymałby w oparciu o umowę zawartą w wyniku zaakceptowania jego oferty, odpowiadałoby swoją treścią opisowi wszystkich...

07.03.2011

Czy instrukcja kancelaryjna dotyczy szkół?

Samorząd terytorialny

Czy nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu...

07.03.2011

Nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3

Samorząd terytorialny

Rozszerzenie wachlarza form opieki nad dziećmi do lat 3, większe wsparcie samorządów ze strony państwa oraz nowe kompetencje gmin w zakresie sprawowania opieki to główne zmiany wprowadzone ogłoszoną...

07.03.2011

Obrodziło konkursami

Samorząd terytorialny

Aż cztery konkursy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego ogłosiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

04.03.2011