Linie rozgraniczające muszą być jednoznacznie ustalone

Samorząd terytorialny

Jednym z głównych zadań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określenie przeznaczenia terenów oraz rozgraniczenie terenów o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania. W tym...

06.05.2011

Ewidencja kąpielisk według jednego wzoru

Samorząd terytorialny

Z dniem 17 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystanych do kąpieli...

05.05.2011

Pomiar odległości z domu dziecka do szkoły

Samorząd terytorialny

Przepisy art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty regulują sprawy dowozu i ew. zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły, w zależności od odległości z domu do szkoły. Przepis ten nie...

05.05.2011

Dotacja: tak, refundacja – już nie bardzo

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mogą dotować organizacje pożytku publicznego, ale refundowanie ich działań nie jest dopuszczalne w oparciu o treść ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

04.05.2011

Ostrożnie z lodowiskiem

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Sportu i Turystyki ostrzega przed szkoleniami dla gmin dotyczących budowy lodowisk w ramach programu Biały Orlik.

04.05.2011

Podwyżki w urzędzie na podstawie budżetu

Samorząd terytorialny

Rada gminy przewidziała w budżecie zwiększenie środków na wynagrodzenia w urzędzie gminy z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń, jednak wójt nie przyznał żadnej podwyżki. Czy pracownicy mają...

04.05.2011

Postępowanie z rzeczą znalezioną na nowych zasadach

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw, który ma na celu wprowadzenie do prawa cywilnego rozwiązań w zakresie...

04.05.2011

Wyjaśnień nie należy interpretować rozszerzająco

Samorząd terytorialny

Wykonawca sporządzając ofertę musi brać pod uwagę pełną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnień treści specyfikacji. Wykonawca nie może zawęzić się do posługiwania się tylko...

02.05.2011