Do WSA została złożona skarga na przewlekłe załatwienie sprawy przez wójta gminy w sprawie zakończonej odmowną decyzją co do ustalenia warunków zabudowy działek. Skarżący domagał się stwierdzenia, że postępowanie było przewlekłe i wniósł o wymierzenie organowi grzywny. Wójt domagał się oddalenia skargi. Jego zdaniem nie było podstaw do uwzględnienia skargi, skoro dotyczy ona prawomocnie (ostatecznie) zakończonego postępowania administracyjnego.

Przewlekłość postępowania a zakończona sprawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zgodził się z autorem skargi, że wójt dopuścił się przewlekłości. Sąd zaznaczył, że w orzecznictwie rozbieżnym jest możliwość rozpoznania skargi na przewlekłość, jeśli postępowanie zostało już zakończone.  Organ powoływał się na pogląd orzeczniczy, zgodnie z którym wniosek złożony już po zakończeniu postępowania nie może zostać uwzględniony. Wójt przywołał m.in. orzeczenie NSA z 21 czerwca 2017 r. w sprawie II OSK 853/17 (LEX nr 2345709), w którym takie stanowisko zostało zaprezentowane. WSA w Poznaniu podkreślił jednak, że nie aprobuje wskazanego poglądu. W ocenie sądu administracyjnego należy uznać, że podjęcie przez organ administracji decyzji kończącej sprawę nie czyni bezprzedmiotową ani bezzasadną skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania poprzedzającego wydanie tej decyzji. Zapatrywanie w tym zakresie przedstawił NSA w wyroku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie I OSK 3420/18 (LEX nr 2651470). WSA podkreślił, że w orzecznictwie zwraca się uwagę na konstrukcję skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania. Dla oceny zasadności skargi drugorzędne jest to, na jakim etapie sprawy administracyjnej zostanie ona wniesiona. Zatem zakończenie sprawy nie stanowi przesłanki uzasadniającej oddalenie żądania – wyjaśnił WSA. Sąd podkreślił również, że jeśli postępowanie jest prowadzone przewlekle, to jest to stan obiektywny. Nie wpływa na niego to, czy sprawa została ostatecznie zakończona..

Zobacz też w LEX: Skarga na bezczynność organu administracji (przewlekłość postępowania) wniesiona po załatwieniu sprawy przez organ

 


Przewlekłe działania organu

WSA wskazał, że sprawa prowadzona w sposób przewlekły, jest prowadzona nieefektywnie. Podejmowane czynności mogą mieć charakter pozorny i nieefektywny. Przewlekłość może wiązać się z nieuzasadnionym przedłużaniem terminu załatwienia sprawy. Na powyższe zwrócił uwagę NSA w wyroku z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie II OSK 1031/12 (LEX nr 1228235). Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, należało zgodzić się z autorem skargi, że postępowanie było przewlekłe. Niemniej jednak przewlekłość nie była rażąca w rozumieniu art. 149 § 1a p.p.s.a. – ocenił sąd. Zwrócić uwagę należy, że organy administracji powinny wnikliwie i szybko rozpoznawać prowadzone postępowania. Z art. 12 k.p.a. wynika, że powinny tego dokonać, przy zastosowaniu możliwie najprostszych środków prowadzących do załatwienia sprawy. Oznacza to, że postępowanie powinno być prowadzone szybko, a postępowanie przewlekłe godzi w tę zasadę – podkreślił WSA.

Czytaj też: Likwidacja skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego to błąd

Długotrwałe postępowanie administracyjne

WSA wskazał, że wniosek został złożony do organu w listopadzie 2012 r. Jego uzupełnienie nastąpiło w grudniu 2012 r. W styczniu 2013 r. organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Dopiero w lutym 2013 r. wójt zawiesił postępowanie lokalizacyjne z uwagi na trwające prace planistyczne. SKO w marcu 2013 r. uchyliło jednak wydane postanowienie. Następnie w czerwcu 2013 r. wójt ponownie zawiesił postępowanie lokalizacyjne. We wrześniu postępowanie zostało podjęte. Wówczas strony były też zawiadomione o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. W październiku 2013 r. została sporządzona analiza urbanistyczna i przygotowano projekt decyzji. Organ wydał postanowienie odmowne w styczniu 2014 r. Niewątpliwie zatem postępowanie było przewlekłe, gdyż organ pozostawał w zwłoce – ocenił sąd.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5.06.2019 r., IV SAB/Po 43/19, LEX nr 2696330.