W ocenie projektodawców obowiązująca ustawa nie odpowiada kompleksowo na potrzeby prowadzenia polityki zapobiegania bezdomności zwierząt. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu "nadpopulacja zwierząt domowych i powiększająca się skala bezdomności zwierząt są spowodowane w szczególności brakiem edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, z uwzględnieniem sterylizacji i kastracji, jako głównych sposobów zapobiegania niekontrolowanej rozrodczości, oraz brakiem prawnej możliwości wydatkowania środków publicznych na sterylizację i kastrację zwierząt, które posiadają swoich właścicieli".

 

Dzięki nowym regulacjom, gminy będą mogły częściowo lub całkowicie finansować zarówno sterylizację i kastrację zwierząt domowych, posiadających właścicieli, przy poszanowaniu praw tych właścicieli.

Warto nadmienić, iż w wyniku nowelizacji obowiązujące w dniu jej wejścia w życie programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zachowają moc na okres, na jaki zostały uchwalone i będą mogły być zmienione na podstawie nowych przepisów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

www.senat.gov.pl

 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami