Według samorządów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP) powodem narastającego ostatnio problemu z nielegalnym składowaniem odpadów są częściowo wadliwe regulacje prawne, a szczególnie - niewystarczająco skuteczna egzekucja obecnych przepisów prawnych w tym zakresie.

Stanowisko w tej sprawie przyjęło podczas czwartkowych obrad zgromadzenie ogólne ŚZGiP, który zrzesza 118 gmin woj. śląskiego (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu). Zaznaczono w nim, że w ostatnich latach na terenie wielu gmin regionu narasta problem składowania różnego rodzaju odpadów (często niebezpiecznych) na terenach do tego nieprzeznaczonych, czy też niezgodnie z wydanymi zezwoleniami.

Samorządowcy napisali, że często odpady te różne podmioty gospodarcze pozyskują w ramach działalności dotyczącej tzw. odzysku odpadów, rekultywacji i „rewitalizacji” (zwłaszcza prowadzonej w obrębie zdegradowanych terenów poprzemysłowych). Część takich odpadów pochodzi z terenu woj. śląskiego, część jednak jest przywożona „z odległych terenów Polski, po czym nielegalnie składowana”.

Nieraz w takich sytuacjach odpady są przechowywane niezgodnie z przepisami, bądź są usuwane w niedozwolony sposób (np. odpady ciekłe bywają wlewane do studzienek kanalizacyjnych lub rzek czy bezpośrednio do gleby, a odpady stałe - zasypywane ziemią).

W innych wypadkach firmy - chcąc uniknąć obowiązku usunięcia zgromadzonych w zabroniony sposób odpadów, pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych - porzucają instalacje do ich odzysku i unieszkodliwiania. ŚZGiP wymienił, że takie sytuacje miały miejsce np. w Będzinie, Bytomiu, Katowicach, Piekarach Śląskich, Zabrzu, incydentalnie w Gliwicach, a także wielu innych gminach, np. na terenie gminy Zebrzydowice, w miejscu po zlikwidowanej kopalni Morcinek.

Samorządowcy wskazują też na stosunkowo niedawny przykład złożenia na zamkniętych terenach kolejowych w Sławkowie dużej ilości odpadów przez spółkę Rekult. Jak donosiły lokalne media, najpierw państwowe firmy kolejowe wypowiedziały spółce umowę dzierżawy gruntów, potem jeszcze spółka nielegalnie składowała je na innych, głównie kolejowych terenach, ostatecznie „rozpłynęła się w powietrzu”. Ostatecznie na terenie miasta nielegalnie złożono według różnych szacunków 20-100 tys. m sześc. nielegalnych odpadów.

ŚZGiP w czwartkowym stanowisku podkreślił, że tego typu działalność „nierzadko doprowadza do głębokiej degradacji środowiska naturalnego, w wielu przypadkach skutkując skażeniem gleby, powietrza i wody pitnej substancjami niebezpiecznymi o poważnej skali przestrzennej i dużym natężeniu”.

„Źródłem wskazanych problemów są po pierwsze częściowo wadliwe regulacje prawne odnoszące się do sposobów postępowania ze składowanymi odpadami w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, a także w sytuacji prowadzenia działalności niezgodnie z otrzymaną decyzją z zakresu gospodarki odpadami” - ocenił Związek.

Samorządowcy przytoczyli przykład, że w obecnym stanie prawnym decyzja w sprawie przetwarzania odpadów nie musi zostać zaopiniowana przez wójta, burmistrza czy prezydenta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności związanej z odpadami. Marszałek, starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska (w odniesieniu do terenów zamkniętych) wydaje decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów, podczas gdy zainteresowana gmina nie może wypowiedzieć się w tej sprawie.

Zdaniem ŚZGiP głównym źródłem problemów w tym zakresie jest jednak „niewystarczająco skuteczna egzekucja przepisów prawnych w odniesieniu do zjawiska nielegalnie deponowanych odpadów”.

Przedstawiciele samorządów woj. śląskiego ocenili, że wynika to często z „braku

wystarczającej woli ze strony służb i inspekcji funkcjonujących w systemie administracji rządowej”, a także „z niedostatecznej i słabo skoordynowanej współpracy międzyinstytucjonalnej, która nieefektywnie włącza w podejmowane działania policję i prokuraturę” (m.in. w kwestii identyfikowania podmiotów i osób odpowiedzialnych za szkody w środowisku).

W tym kontekście ŚZGiP zaapelował do Ministra Środowiska o pilne przygotowanie propozycji zmian prawa „w celu skutecznego rozwiązywania problemu dot. deponowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, a także w sytuacji prowadzenia działalności niezgodnie z otrzymaną decyzją”.

„Jednocześnie postulujemy wdrożenie skutecznych procedur w zakresie kontrolowania przestrzegania przepisów prawnych przez podmioty właściwe w tej dziedzinie oraz bardziej efektywną koordynację działań związanych z usunięciem powstałego w wyniku nielegalnego składowania odpadów zagrożenia, podejmowanych przez służby i inspekcje funkcjonujące w systemie administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego” - podkreślili samorządowcy.

Podczas czwartkowych obrad w Czechowicach-Dziedzicach zgromadzenie ogólne ŚZGiP przyjęło także stanowiska ws. planowanej reformy edukacji, ws. potrzeby uruchomienia dodatkowego instrumentu finansowego w celu wspierania przywrócenia wartości użytkowej budynków o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnych oraz ws. konieczności zwiększenia dotacji na zadania zlecone związane z rejestracją stanu cywilnego.(PAP)