Patryk Pulikowski z biura prasowego urzędu miasta w Olsztynie powiedział PAP, że odzyskiwane lokale mieszkalne remontowane są i przygotowywane do kolejnego zasiedlenia przede wszystkim przez administratora mieszkaniowego zasobu gminy Olsztyn, czyli Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.

"Obowiązujące przepisy jednak wynikające z uchwały z 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olsztyn uwzględniają możliwość ubiegania się o lokal do remontu, w drodze konkursu ofert" - wyjaśnił.

Obecnie ogłoszono konkurs ofert na remont kilku mieszkań komunalnych w śródmieściu Olsztyna. Powierzchnia użytkowa oferowanych lokali nie jest duża i wynosi od 17 do 32 m kw.

Jak podał PAP Patryk Pulikowski, do remontu zgodnie z przepisami przeznaczane są lokale, których modernizacja jest gminie ekonomicznie nieopłacalna lub które zostały opróżnione w wyniku przeprowadzenia eksmisji, a także pomieszczenia niemieszkalne, takie jak strychy, pralnie czy suszarnie.

"Liczba takich lokali oraz ich wielkość uzależniona jest od zasobu, pozostającego w danym kwartale do dyspozycji administratora, spełniającego kryteria. Zaznaczyć jednak należy, że przepisy umożliwiają gminie Olsztyn przeznaczenie lokali do remontu staraniem i na koszt przyszłych najemców, nie jest to jednak obowiązek gminy. Oznacza to, że w przypadku braku lokali spełniający wymienione kryteria gmina może odstąpić od ogłoszenia wykazu w danym kwartale - podkreślił Pulikowski.

Wyboru oferty dokonuje dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych.

"Pierwszeństwo wynajmu lokalu w konkursie ofert przysługuje osobom, umieszczonym na liście osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu komunalnego oraz osobom, wobec których gmina posiada zobowiązanie do dostarczenia lokalu. Umowę na przeprowadzenie prac remontowych lub adaptacyjnych zawiera administrator"- dodał.

W umowie określony jest w szczególności termin, zakres i warunki techniczne wykonania remontu lub adaptacji. Po dokonaniu przez administratora odbioru technicznego i dopuszczeniu do użytkowania lokalu dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Przyszły najemca wykonuje prace remontowe zgodnie z zawartą umową na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów w jakiejkolwiek formie - wyjaśnił Pulikowski.

Zadłużenie najemców mieszkań komunalnych w Olsztynie w 2015 roku w opłatach za czynsze wyniosło (na dzień 30 listopada 2015 r.) 44,7 mln zł i wzrosło w porównaniu z 2014 rokiem o 4 mln zł. Zaległości wynikające z odsetek od nieterminowego płacenia czynszu i zasądzonych kosztów sądowych wyniosły w 2015 r. prawie 12 mln zł.

Mieszkający w mieszkaniach komunalnych w Olsztynie mają możliwość odpracowania zaległości czynszowe. Z możliwości spłaty zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego skorzystało 96 osób, a wartość świadczeń niepieniężnych, zaliczonych na zaległości pieniężne wyniosła 279,6 tys. zł.(PAP)