Mapa powstała po kilkunastu miesiącach pracy. W ten sposób znaleźliśmy się wśród 20 polskich miast, które dostosowały się do wymogów unijnych i przepisów prawa ochrony środowiska- poinformowała w środę Joanna Lorenc z wydziału ekologii i rolnictwa dąbrowskiego magistratu.

Mapa będzie punktem wyjścia do przygotowania miejskiego programu ochrony środowiska. Jego częścią mają być działania służące zmniejszeniu poziomu hałasu tam, gdzie przekracza on dopuszczalne normy. Opracowanie ma też służyć władzom miasta, planistom i deweloperom, którzy na podstawie mapy mogą planować budowę osiedli i poprawiać komfort życia mieszkańców.

Mapa akustyczna jest w istocie bogatą bazą danych. Autorzy opracowania podkreślają, że prace nad ich zebraniem, usystematyzowaniem i przetworzeniem były żmudne; wymagały zaawansowanych narzędzi informatycznych i wielomiesięcznej pracy zespołu.

,,W ramach prac nad mapą akustyczną zostały opracowane dane dotyczące geometrii osi dróg, torów kolejowych i tramwajowych i zakładów przemysłowych. Do obliczeń wykorzystywaliśmy parametry głównych źródeł hałasu - sieci drogowo-ulicznej, kolejowej, tramwajowej, przemysłu- powiedziała szefowa projektu, Marta Melloch.

Opracowaniem objęto całe miasto, zamieszkiwane przez blisko 124 tys. osób. Ujęto w nim ponad 26,7 tys. budynków, z czego 19,8 tys. zlokalizowanych na terenach chronionych. Łączna długość dróg wykorzystanych podczas tworzenia mapy to prawie 883 tys. km. Do analizy hałasu uwzględniono osiem linii kolejowych, trzy tramwajowe i 72 obiekty przemysłowe.

Na podstawie cyfrowej mapy Dąbrowy Górniczej opracowany został numeryczny model terenu. Wykorzystując dane z ewidencji gruntów i budynków stworzono trójwymiarowy model zabudowy miasta. Budynkom przyporządkowano liczbę mieszkańców. Do obliczeń hałasu przygotowano dane graficzno-opisowe ulic.

Częścią opracowania jest tzw. mapa wrażliwości hałasowej, czyli mapa dopuszczalnych poziomów hałasu dla poszczególnych terenów w mieście, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji. Uwidacznia ona obszary, na których nie ma przekroczeń hałasu.

Stworzenie mapy kosztowało blisko 814 tys. zł, z czego niespełna 700 tys. zł pochodziło ze środków unijnych. Mapa akustyczna jest dostępna dla mieszkańców miasta w internecie, pod adresem www.mapaakustyczna.dabrowa-gornicza.pl.