Z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 wynika, że środki na wdrażanie podejścia Rozwój lokalny kierowany przez społeczność/Leader będą mniejsze niż w poprzednim okresie programowania. Jednocześnie założono, że wysokość budżetów poszczególnych LSR (lokalna strategii rozwoju) będzie taka sama jak w poprzednim okresie programowania. Oznacza to, że potencjalnie część LSR nie uzyska wsparcia.

 

 

Zgodnie z zapisami proponowanego regulaminu konkursu, budżet w przypadku województw, które zdecydowały się realizować strategie tylko ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, tzw. strategie monofunduszowe, będzie ustalany na podstawie realnych potrzeb i sztucznie ograniczony do poziomu 80 lub 90 procent. Rozwiązanie takie, spowoduje brak objęcia lokalnymi strategiami rozwoju całego obszaru poszczególnych województw.

 

Niektóre lokalne grupy działania mogą nie otrzymać wsparcia

Zarząd Związku Województw RP wskazuje, że podejście LEADER zakłada zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie całego kraju. Wyeliminowanie jednej czy dwóch Lokalnych Grup Działania w skali województwa, które uzyskają pozytywną ocenę komisji oceniającej LSR, nie jest realizacją tego podejścia.

- Wszystkim Nam, zależy na szeroko rozumianym rozwoju obszarów wiejskich – zarówno małych miasteczek jak i wsi. Pozbawienie możliwości, wsparcia poprzez środki PS WPR 2023-2027, przyczyni się do marginalizacji tych obszarów, ich powolnej degradacji i pozostaniu w dużej dysproporcji rozwojowej w stosunku do pozostałego obszaru objętego wsparciem - Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw RP.

Zarząd Związku Województw RP zauważa, iż istnieją możliwości techniczne oraz finansowe, aby zapewnić wsparcie całego obszaru, dla którego zostaną przygotowane LSR pozytywnie ocenione w konkursie. Postuluje, aby uwzględnić w zapisach regulaminu konkursu na wybór LSR możliwość projektowania budżetów LSR na poziomie niższym niż określa to załącznik nr 4 do regulaminu lub też wprowadzenie możliwości negocjacji/zmniejszenia wysokości budżetów poszczególnych LSR po przekazaniu przez Instytucje Zarządzające informacji o wysokości dostępnych środków w ramach PS WPR 2023-2027, aby pokryć możliwe jak największy obszar LSR finansowanymi wyłącznie w ramach środków PS WPR 2023-2027.

- W związku z tym proponuje się wprowadzenie możliwości obniżenia wysokości budżetów poszczególnych LSR w celu wyboru LSR, które obejmą swoim obszarem możliwe jak największą część województwa – wskazuje Zarząd Związku Województw RP.

Czytaj także: Ustawa o przedłużeniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisana przez prezydenta>>

 

Korzyści wynikające z tzw. „formuły hybrydowej”

Proponowane rozwiązania powinny również dostrzegać uwarunkowania i korzyści wynikające z tzw. „formuły hybrydowej”, w której LSR będą strategiami monofunduszowymi natomiast w ramach innych funduszy, m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie zabezpieczona określona alokacja środków na nabory dedykowane LGD. Przy takim rozwiązaniu w sposób pośredni zostaną zwiększone środki na interwencję Leader i tym samym obniżenie budżetów poszczególnych LSR nie wpłynie negatywnie na możliwości rozwoju obszarów objętych strategią.

- Mniejsze środki w ramach poszczególnych budżetów LSR ostatecznie są korzystniejszym rozwiązaniem niż całkowite wykluczenie części obszarów z ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR – wskazuje Zarząd Związku Województw RP.