Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Zgodnie z nim wprowadzone zostanie doręczenie elektroniczne, początkowo jako domyślny, a docelowo – jako podstawowy kanał wymiany korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru.

 


Załatwienie sprawy urzędowej na odległość

E-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Będzie to szybki i wygodny sposób komunikowania się obywateli z urzędami.

Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość – bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy.

Sprawdź w LEX: Jak OPS powinien postąpić, jeśli decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru zaginęła na poczcie? >

Konieczny adres do e-doręczeń

Korespondencja ma być zasadniczo nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, co oznacza, że taki podmiot będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych.

Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy – zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres.

Czytaj też: Poczta zorganizuje e-doręczenia, ale samorządy za to zapłacą>>

Poczta Polska jako operator wyznaczony

Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego oraz dostawców komercyjnych. Poczta Polska (operator wyznaczony) uznana została za strategiczny filar państwa w rozwoju e-government. Zadaniem Poczty Polskiej będzie obsługa urzędowych e-doręczeń do końca 2025 r.

Uzupełnieniem doręczenia elektronicznego będzie publiczna usługa hybrydowa, świadczona przez operatora wyznaczonego (jeśli nadawcą przesyłki listowej jest podmiot publiczny). Umożliwi ona podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w domyślnej postaci elektronicznej.

Sprawdź w LEX: Czy dokumenty zawierające dane osobowe przekazane do archiwum zakładowego w urzędzie marszałkowskim powinny być w jakiś sposób opisane? >

Natomiast osoby, które na wymianę korespondencji elektronicznej z różnych przyczyn nie będą jeszcze gotowe – dzięki usłudze hybrydowej – otrzymają możliwość odbierania tradycyjnej przesyłki listowej (np. list w postaci elektronicznej zostanie dostarczony na pocztę, ta go wydrukuje i dostarczy w postaci papierowej – zostanie to wykonane w sposób zapewniający ochronę tajemnicy pocztowej, czyli przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności informacji).

Sprawdź w LEX: Czy należy wystawić delegację, kiedy pracownik urzędu miasta odbywa szkolenie w godzinach pracy w tej samej miejscowości, ale poza miejscem pracy? >

Krótszy czas doręczeń też dla osób fizycznych

Usługa hybrydowa stworzy pomost komunikacyjny między usługą doręczeń elektronicznych a usługą doręczeń tradycyjnych, i powinna przybliżyć osoby wykluczone cyfrowo do świata usług cyfrowych.

W szczególności osoby fizyczne będą mogły korzystać z jednego własnego adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie mógł być wykorzystany do korespondencji ze wszystkimi pozostałymi podmiotami korzystającymi z doręczenia elektronicznego. Tym samym nastąpi odmiejscowienie.

Skróci się czas potrzebny na realizację procesów doręczenia, a stronom korespondencji zostaną zapewnione skuteczne prawnie dowody doręczenia w postaci: dowodów wysłania oraz dowodów otrzymania korespondencji.

Czytaj w LEX: Ochrona danych osobowych w urzędach stanu cywilnego >