Unijna pomoc dla Polski w walce z powodzią

Samorząd terytorialny

Polska uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności. Zwrcono się z prośbą o pomoc w zaradzeniu skutkom poważnej powodzi, ktra nawiedziła duże obszary kraju. Przewidywane dalsze silne opady deszczu...

21.05.2010

Gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby...

Samorząd terytorialny

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamwienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotw, niezależnie od charakteru prawnego...

21.05.2010

Glosa do wyroku TK z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07

Samorząd terytorialny

Konstytucyjna norma przyjaznego rozdziału kościoła od państwa jest zasadą elastyczną, jednak jej interpretacja i stosowanie także przez polski Trybunał Konstytucyjny nie może prowadzić do faktycznego...

21.05.2010

Poświadczanie dokumentów w postępowaniu administracyjnym

Samorząd terytorialny

Od 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentw (Dz. U. Nr 216, poz. 1676). Wprowadziła ona m.in. zmianę w Kodeksie...

20.05.2010

Zmiany w ustawie antynikotynowej

Samorząd terytorialny

Za pł roku wejdą w życie zmiany w ustawie antynikotynowej, ktre wprowadzają m. in. nowy katalog miejsc objętych zakazem palenia wyrobw tytoniowych.

20.05.2010

Jakość polskiej wody zgodna z unijną dyrektywą

Samorząd terytorialny

Obawa przed ewentualnymi sankcjami finansowymi nałożonymi przez Trybunał Sprawiedliwości Wsplnot Europejskich stała się przyczyną zmiany rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do...

19.05.2010

Ustawa o finansach publicznych - przepisy wykonawcze

Samorząd terytorialny

Ustawa o finansach publicznych, ktra w zasadniczej części weszła w życie od 1 stycznia 2010 r. nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia kilku aktw wykonawczych,...

19.05.2010

Koszty rozgraniczenia nieruchomości

Samorząd terytorialny

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z pźn. zm., dalej: p.g.k.) omawia szczegłowe zasady przeprowadzania typowych rozgraniczeń...

18.05.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski