Zmiany w zakresie ochrony przyrody (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Druga grupa zmian w zakresie ochrony zieleni w miastach i wsiach jest bezpośrednio związana z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzeww, a rozwiązania wprowadzone w tym zakresie mają...

13.10.2010

Precyzyjniej o sporcie w samorządzie

Samorząd terytorialny

W dniu 25 czerwca 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, dalej jako ustawa). Nowe przepisy wprowadzają kilka istotnych zmian mających znaczenie dla jednostek samorządu...

12.10.2010

Zmiany w zakresie ochrony przyrody (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Z dniem 20 lipca weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

12.10.2010

Rządowy program "Radosna szkoła" został usprawniony

Samorząd terytorialny

Umożliwienie udziału w następnych edycjach programu szkołom, ktre z przyczyn od siebie niezależnych, zmuszone były zwrcić środki finansowe, to tylko jedna ze zmian wprowadzonych przez rozporządzenie...

11.10.2010

Funkcjonowanie spółek komunalnych dalekie od ideału

Samorząd terytorialny

Najwyższa Izba Kontroli dokonała oceny funkcjonowania wybranych spółek z udziałem gmin Dolnego Śląska, a także sposobu sprawowania nadzoru nad ich działaniem przez gminy (nadzr właścicielski) i przez...

08.10.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski