Nowy wzór SIWZ dla Orlików

Samorząd terytorialny

24 marca 2011 r. Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz zatwierdził dokument SIWZ obowiązujący w IV edycji programu Moje Boisko Orlik 2012, realizowanej w 2011 r.

31.03.2011

Powstanie wzór pisma ogólnego

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie wzoru pisma ogólnego możliwego do wykorzystania w przypadku gdy przepisy prawa nie wskazują, kto ma określić wzór i nie ma także wzoru utworzonego przez potencjalnego adresata pisma...

30.03.2011

Wykonawca odpowiada za wadium

Samorząd terytorialny

Konsekwencje wyboru formy wadium oraz obowiązek wniesienia wadium odpowiadającego wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych spoczywają w całości na wykonawcy. To on bowiem ponosi ryzyko związane...

29.03.2011

RIO przypomina o sprawozdaniach

Samorząd terytorialny

Tylko do 31 marca br. można przekazywać, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub...

29.03.2011