Regulamin korzystania z portali abc.com.pl, lex.pl i prawo.pl
Portale, jak i każdy z ich elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.
§ 1.
Wydawcą portali internetowych abc.com.pl, lex.pl oraz prawo.pl („Portale”) jest spółka Wolters Kluwer S.A. („Wydawca”) z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa (01-208) ul. Przyokopowa 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000441434, o kapitale zakładowym w kwocie 15.000.524 zł.
§ 2.
1. Wszelkie prawa do Portali zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach Portali. Zarówno Portale, jak i każdy z ich elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zmianami). 2. Wydawca oświadcza, że niektóre elementy lub funkcjonalności Portali mogą zostać udostępnione użytkownikom tylko po ich uprzednim zarejestrowaniu lub zalogowaniu w serwisie logowania Wydawcy dostępnym pod adresem logowanie.wolterskluwer.pl i na zasadach określonych w Zasadach korzystania dostępnym na stronie https://borg.wolterskluwer.pl/Content/doc/terms_of_use.pdf.
§ 3.
Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalach, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności: a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portali lub ich części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na ich stronach, b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portali, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy prawno-gospodarcze), c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
§ 4.
Użytkownicy mogą korzystać z Portali oraz ich poszczególnych elementów, w tym z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach Portali.
§ 5.
Jakiekolwiek inne niż określone w § 4 korzystanie z elementów, w tym utworów i baz danych, udostępnianych na stronach Portali bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Wydawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą są udostępniane na stronach Portali) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
§ 6.
Dane i informacje udostępniane na stronach Portali służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Wydawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Wydawcy, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych na Portalach informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portali. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portali ponosi użytkownik. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portali lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portali.
§ 7.
Zamieszczone na stronach Portali materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisu PAP będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawcę na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portali, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. Wydawca zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
§ 8.
Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portali, w tym w szczególności, do treści zamieszczanych na stronach Forum.
§ 9.
Wydawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portali.
§ 10.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2014 roku.