Za zmianami w regulaminie opowiedziało się 84 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała zawiera m.in. zapisy uniemożliwiające wystąpienie tzw. „pata” proceduralnego w trakcie rozpatrywania ustaw przez komisje senackie poprzez wprowadzenie zasady, w myśl której jeżeli żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów, w sprawozdaniu komisji zamieszcza się wszystkie te wnioski, po to by o ich przyjęciu bądź odrzuceniu zdecydował Senat jako całość.

Zmiany dotyczą też wysłuchań publicznych - obecnie prawo ich organizowania ma Sejm. To samo prawo, w odniesieniu do własnych projektów ustaw, zagwarantował sobie Senat.

Regulamin w nowym kształcie umożliwia też przyjmowanie przy pomocy strony internetowej uwag obywateli o rozpatrywanych projektach ustaw.

Ponadto zmiany dotyczą kwestii polonijnych: dodają do otwartego katalogu spraw, które są przedmiotem obrad Senatu, informację Krajowej Rady Sądownictwa oraz informację Rady Ministrów i członków Rady Ministrów dotyczącą spraw Polonii i Polaków za granicą.

Nowe zapisy regulaminu wskazują, że Rada Ministrów ma obowiązek sprawozdawać Senatowi w sprawach Polonii i Polaków za granicą. Zmiana ta wynika z faktu, iż Senat nie dysponuje już środkami finansowymi przeznaczonymi na sprawy polonijne i współpracę z Polonią.

Zmiany w regulaminie Senatu zawierają również ograniczenie liczby wniosków dotyczących projektów uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Wszystkie projekty dot. tej tematyki będą trafiały do komisji ustawodawczej, która będzie wybierała trzy - jej zdaniem - najbardziej ważne dla danego roku.

Nowością w regulaminie Senatu jest także zapis, według którego na posiedzenie senackiej komisji, na którym rozpatrywana jest ustawa uchwalona przez Sejm, przewodniczący komisji zaprasza upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy projektu tej ustawy i posła sprawozdawcę.

Zgodnie z kolejną przyjętą poprawką zmieniono zapis regulaminu, który dotychczas stanowił, że sprawozdawca danej ustawy lub projektu "informuje o działaniach podejmowanych w trakcie prac komisji przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez nie sposobu rozstrzygnięcia oraz stanowiska komisji w tej sprawie". Nowa wersja jest skrócona - brak w niej fragmentu dot. wskazywania przez sprawozdawcę rozstrzygnięcia oczekiwanego przez lobbystów oraz stanowiska komisji w tej sprawie.