Rafał S. pobił po pijanemu swoją żonę i stanął przed sądem odpowiadając z art.157 kk.. Sąd Rejonowy w Krakowie umorzył 2 listopada 2010 r. postępowanie warunkowo na dwa lata i oddał Rafała S. pod dozór kuratora z nakazem powstrzymywania się od picia alkoholu. Oskarżony natomiast pogodził się z żoną. Prokurator Generalny wniósł od tego wyroku kasację dopatrując się rażącego naruszenia art.66 par.1 kk, dlatego, że okazało się, iż kilka tygodni wcześniej, przed wydaniem wyroku zapadło inne orzeczenie w sprawie oskarżonego Rafała S., w którym także sąd zastosował okres próbny i warunkowe umorzenie.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Tak stanowi zastosowany art.66 par.1 Przestępstwo wcześniejsze polegało na jeździe po pijanemu (art. 178 a) kk). Prokurator wniósł zatem o uchylenie drugiego wyroku. Prokurator zaznaczył, że sąd orzekający w drugiej sprawie Rafała S. nie dysponował wiedzą o uprawomocnieniu się pierwszego wyroku.

-  Karalność ma charakter bezwzględny i nie zależy od wiedzy sądu –powiedział na rozprawie prokurator Mieczysław Tabor.

Sąd Najwyższy 14 czerwca 2011 roku uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego. Uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

- Art.66 par. 1 wyraźnie mówi, że warunkiem umorzenia postępowania jest wcześniejsza niekaralność oskarżonego oraz postawa świadcząca, że oskarżony będzie przestrzegał porządku prawnego – mówiła sędzia Ewa Strużyna. – W tym przypadku oskarżony nie tylko, że nie uporządkował warunków życia, ale także popełnił przestępstwo umyślne i był karany. Wyrok uprawomocnił się 10 dni przed wydaniem kolejnego wyroku. Jest to więc rażąca obraza prawa materialnego.

Sygnatura akt IV KK 85/11