Sejm będzie m.in. kontynuował prace nad projektem posłów koalicji PO-PSL pozwalającym na refundację kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia. Na pomoc w znalezieniu pierwszej pracy przez młodych ludzi miałoby trafić 3 mld zł z Funduszu Pracy. Gdy projekt trafił do Sejmu na początku czerwca, posłowie PO i PSL deklarowali, że jest to szansa na pracę dla 100 tys. bezrobotnych młodych ludzi.

Posłowie mają pracować też nad projektem autorstwa posłanki Anny Grodzkiej (niezrz.), który zakłada uproszczenie procedury prawnej dotyczącej uzgodnienia płci. Projekt odnosi się do osób, których tożsamość płciowa różni się od ich płci wpisanej do aktu urodzenia.

Z kolei likwidację egzekucji administracyjnej i pozostawienie tylko egzekucji sądowej w stosunku do dłużników funduszu alimentacyjnego - zakłada projekt nowelizacji m.in. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, którym także zajmie się w środe Sejm. Jego celem jest usprawnienie odzyskiwania pieniędzy od dłużników alimentacyjnych.

Posłowie zajmą się także projektem nowelizacji Prawa ochrony środowiska, którego celem jest zapewnienie lepszej ochrony przed katastrofami przemysłowymi, czy podawanie do publicznej wiadomości informacji o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w zakładach przemysłowych.

Z kolei rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ma pozwolić na uruchomienie państwowego programu budownictwa czynszowego.

Sejm będzie też pracował nad senackim projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który zakłada, że gminy nie będą musiały same sobie płacić podatków za nieruchomości i budynki, które są ich własnością, gdy te nie są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

Inna senacka propozycja, którą w środę zajmą się posłowie - projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych - stanowi, że osoby, które ukończyły 75 lat nie będą musiały składać oświadczeń o uprawnieniu do zwolnienia z abonamentu RTV.

Posłowie zajmą się także rządowym projektem ustawy o zdrowiu publicznym, który m.in. zakłada utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego - organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele prezydenta, administracji publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pracodawców i organizacji pozarządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konsultanci krajowi.

Niewykluczone, że Sejm przeprowadzi też w środę drugie czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji, który zawiera propozycje kompleksowych rozwiązań, które będą służyć ożywieniu obszarów zdegradowanych i przywróceniu im użyteczności, tj. np. odtworzeniu lub zmianie ich funkcji.