Wniosek taki podczas środowej debaty złożył klub Kukiz'15. Choć projekt jest wypełnieniem dyrektywy UE, występujący w imieniu tego klubu poseł Robert Winnicki przekonywał, że "polskie prawo nie powinno być kserokopią tego, co wymyślą unijni biurokraci".

W czwartkowym głosowaniu większość posłów nie zgodziła na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za wnioskiem klubu Kukiz'15 zagłosowało 59 posłów, przeciw 374, dwóch się wstrzymało.

Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo inwestorów i kontrahentów w funduszach inwestycyjnych. Wprowadza do polskiego prawa regulacje unijne - dyrektywę w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI) oraz dyrektywę w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Projekt obejmuje otwarte fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI). Według rządowych autorów projektu, implementacja obu dyrektyw unijnych ma na celu ujednolicenie standardów odnoszących się do wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych – zarówno tych objętych dotychczasowym zakresem ustawy o funduszach inwestycyjnych, jak i alternatywnych.

Przewiduje wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego) po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI. Konsekwencją uznania danego podmiotu za ZAFI będzie nie tylko obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności (alternatywnie – wpisu do rejestru, w przypadkach, które podlegają zwolnieniu z obowiązku z uzyskania zezwolenia), ale też obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do szeregu wymogów, jak np. posiadania depozytariusza, wdrożenia polityki wynagrodzeń, wdrożenia zasad zapobiegania konfliktu interesów i zarządzania ryzykiem.

W myśl projektu za AFI zostaną uznane: specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), natomiast za ZAFI towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFIO lub FIZ, spółki kapitałowe kwalifikowane jako AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne). Projekt przewiduje m.in. dodatkowo uznanie za AFI spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów, a ponadto uznanie za ZAFI spółki kapitałowej, która pozyskuje kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów.

Dzięki nowym przepisom, według autorów projektu, zwiększy się bezpieczeństwo inwestorów i kontrahentów w tych funduszach. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Według zapowiedzi marszałka Marka Kuchcińskiego, komisja powinna skończyć pracę nad projektem do 16 stycznia 2016 roku. (PAP)