Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma dostosować polskie prawo do szeregu dyrektyw unijnych, m.in. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - Wypłacalność II (Solvency II).

Czytaj: Unijne prawo zapewni ubezpieczonym lepszą ochronę>>>

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań prokonsumenckich. Dotyczą one np. obowiązków informacyjnych ubezpieczycieli przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ponadto nowe regulacje zobowiązują ubezpieczycieli do przeprowadzenia analizy potrzeb swoich klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym w celu dokonania oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest dla nich odpowiednia.

Nowe przepisy dotyczą w ogromnej mierze działalności samych zakładów ubezpieczeń.

Jak podało MF, projekt proponuje m.in. podejście do wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w którym odchodzi się od ujmowania wypłacalności zakładów jedynie w aspekcie ilościowo określonych wymogów kapitałowych, a kładzie się nacisk na powiązanie wymogów kapitałowych z rzeczywistym ryzykiem, na jakie narażony jest zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji.

W ocenie resortu nowy system wypłacalności jest skonstruowany w taki sposób, aby - przez powiązanie wymogów kapitałowych z ryzykiem - zachęcać nadzorowane podmioty do jak najlepszej, najbardziej skutecznej oceny oraz pomiaru ryzyka, jakie wiąże się z wykonywaną przez nie działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną, a następnie do jak najbardziej efektywnego zarządzania tym ryzykiem.

Według resortu finansów projekt ma przynieść istotne długoterminowe korzyści społeczno-gospodarcze, zarówno dla ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, jak i dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

"Korzyści te przejawiają się głównie poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa niewypłacalności zakładów, zwiększenie konkurencyjności, co przekłada się na zwiększenie jakości świadczonych usług i obniżenie opłat oraz większą transparentność i lepszą kwantyfikację ryzyk. Duże znaczenie mają również efekty dywersyfikacji, na jakie pozwalają zakładom przepisy projektu" - napisało MF w uzasadnieniu.

Ponadto projekt ma wpłynąć na usprawnianie funkcjonowania jednolitego rynku ubezpieczeniowego, wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej europejskich zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, promować lepsze rozwiązania prawne, doprowadzić do harmonizacji w zakresie wyznaczania wymogów kapitałowych, ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów wypłacalności oraz procesu nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Projektowane przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2016 r. (PAP)