Opracowanie pt. "Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji migrantów i polskiego społeczeństwa" zostało zaprezentowane w piątek w Warszawie podczas konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą cudzoziemcom. Raport - współfinansowany z środków Unii Europejskiej - przygotowała Fundację Rozwoju "Oprócz Granic".

"Polska staje się krajem bardzo atrakcyjnym, z roku na rok jest coraz więcej cudzoziemców, którzy decydują się do nas przyjechać" - powiedziała PAP Ksenia Naranovich z zarządu fundacji. Dodała, że w związku z tym polska polityka dotycząca przyjmowania cudzoziemców wymaga zmian i dopracowania. "Otwartą kwestią pozostaje, czy znajdą się środki finansowe, aby wprowadzić takie zmiany" - zaznaczyła.

Wśród zawartych w raporcie rekomendacji wskazano m.in. na konieczność zapewnienia pełnej i spójnej informacji - np. za pomocą specjalnego portalu internetowego w kilku językach - dla cudzoziemców, którzy planują przyjazd do Polski. "Brak wiedzy oraz ograniczone możliwości jej pozyskania mogą stanowić źródło wielu problemów wiążących się z niewłaściwym wykorzystaniem dokumentów pobytowych, niekorzystania z praw, jak i niedopełnienia obowiązków" - zaznaczono w raporcie.

Autorzy raportu postulują też m.in.: wprowadzenie internetowego systemu składania wniosków w procedurze ubiegania się o zezwolenie na pracę, włączanie migrantów w większym stopniu niż dotychczas w prace instytucji wspierających i obsługujących cudzoziemców, usprawnienie procedur niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego przez pary mieszane i ujednolicenie zasad uznawalności świadectw i dyplomów cudzoziemców.

Według przedstawionych w raporcie danych w ubiegłym roku polskie konsulaty za granicą wydały 278 451 wiz krajowych, w tym 171 362 z prawem do wykonywania pracy i 8 540 w celu odbycia studiów. Wielu cudzoziemców przebywa także w naszym kraju w ramach ruchu bezwizowego. Na koniec zeszłego roku w Polsce na podstawie ważnych kart pobytu przebywało ponad 100 tys. osób.

Obecny na konferencji przedstawiciel departamentu pomocy i integracji społecznej MPiPS Jan Łobarzewski zaznaczył, że wnioski z raportu wykorzystane będą w pracach nad opracowywanymi w resorcie wytycznymi dotyczącymi praktyki integracji cudzoziemców. Przygotowanie takich wytycznych związane jest m.in. ze wskazówkami zawartymi w przyjętym przez rząd w końcu lipca dokumencie dotyczącym polityki migracyjnej.

W przygotowanym przez MSW i zaakceptowanym przez rząd opracowaniu zatytułowanym "Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania" zaproponowano m.in. uproszczenie zasad pobytu i pracy w naszym kraju cudzoziemców, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, usprawnienie programów integracyjnych i większy nacisk na edukację dzieci migrantów.

Według autorów dokumentu należy też opracować i wdrożyć skuteczny program integracji cudzoziemców, co w praktyce oznacza m.in. wprowadzenie programów dla osób ubiegających się o status uchodźcy i zwiększenie nacisku na edukację dzieci migrantów.