"Po przyjęciu przez komitet stały projektem zajmie się następnie na swoim posiedzeniu rząd" - dodała Loose.

Nowy akt prawny ma być zatytułowany Prawo o prokuraturze, na wzór innych ustaw odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości, np. Prawa o ustroju sądów powszechnych czy Prawa o adwokaturze. Projektowane przepisy mają zastąpić dotychczasową - pochodzącą z 1985 r. i wielokrotnie nowelizowaną - ustawę o prokuraturze. Zmiany miałyby wejść w życie od początku 2014 r.

Wiele z elementów zawartych w datowanym na 30 stycznia projekcie zawierał już konsultowany w pierwszej połowie zeszłego roku projekt nowelizacji przepisów o prokuraturze. W propozycji Prawa o prokuraturze zachowany został m.in. obowiązek składania przez prokuratora generalnego corocznego sprawozdania nie tylko premierowi, ale także Sejmowi. Nad tym sprawozdaniem ma toczyć się później debata.

Przewidziano też wprowadzenie przepisów, które zobowiązywałyby ministra sprawiedliwości do opracowania - w porozumieniu z MSW - założeń zasadniczych kierunków polityki karnej, które następnie - po zaopiniowaniu przez PG - byłyby przyjmowane przez rząd. Określone przez rząd kierunki nie byłyby wiążące dla PG, ale prokurator generalny, składając coroczne sprawozdanie z działalności prokuratury, odnosiłby się do przyjętych przez rząd kierunków.

Zaplanowano także m.in. likwidację prokuratur wojskowych i włączenie ich struktur do prokuratur powszechnych. We wrześniu zeszłego roku zdecydowano o dodaniu do projektu ustawy nowych elementów. Chodziło m.in. o likwidację Krajowej Rady Prokuratury. "Chcemy zlikwidować dwuwładzę w prokuraturze" - uzasadniali przedstawiciele MS.

W ostatnich tygodniach dokonano istotnej modyfikacji w projekcie dotyczącej trybu wyłaniania kandydatów na prokuratora generalnego. Zrezygnowano z wyłaniania jednego kandydata przez środowisko prokuratorskie, a drugiego przez Krajową Radę Sądownictwa, na rzecz wskazywania obu kandydatów przez nowo powołany organ – Zgromadzenie Wyborcze. "Skład tego organu został zaprojektowany tak, aby w możliwie najpełniejszym zakresie reprezentował środowisko prokuratorskie" - podkreślono w uzasadnieniu.

W uzasadnieniu wskazano też na wprowadzenie "obowiązkowego, stałego referatu orzeczniczego dla każdego prokuratora", z wyłączeniem prokuratorów Prokuratury Generalnej, prokuratorów delegowanych do MS oraz m.in. prokuratorów kierujących powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury liczących powyżej 10 prokuratorów. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oceniał ostatnio, że przepis dotyczący tej kwestii został złagodzony i oznacza obecnie, że każdy prokurator będzie wykonywać co najmniej jedno z zadań, o których mowa w przepisie, czyli albo prowadzenie sprawy, albo występowanie w sądzie.

W projekcie proponuje się jednocześnie powołanie centralnej bazy opinii prawnych, która zapewni stały dostęp wszystkich prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratury do opinii prawnych wydawanych przez prokuratorów nadrzędnych w całym kraju.

Celem nowej ustawy ma być też zniwelowanie dysproporcji w obciążeniu prokuratur rejonowych i okręgowych. Według planów w prokuraturach okręgowych mają być prowadzone także sprawy o oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości, nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym, przestępstwo prania brudnych pieniędzy, utrudnianie dochodzenia roszczeń, pozornego bankructwa oraz wyrządzenie szkody poprzez prowadzenie nierzetelnej dokumentacji działalności gospodarczej.

Zmiany mają dotyczyć także m.in. postępowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów - w drugiej instancji postępowania dyscyplinarne mają przeprowadzić sądy powszechne.

Równolegle przygotowywany jest projekt innej ustawy - zawierającej przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze.