Zgodnie z projektem poselskim rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że nie mogą one przekroczyć rocznie: dla firm świadczących usługi zdrowotne – 4,16 od 1 m2 od wszystkich części powierzchni użytkowej.

Eksperci d.s. finansów twierdzą, że przyjęcie proponowanych rozwiązań może wpłynąć negatywnie na dochody gmin z podatku od nieruchomości. Ubytek tych dochodów nie powinien jednak stanowić zagrożenia dla finansów tych podmiotów uważa Jacek Kulicki  specjalista ds. finansów publicznych.

Jego zdaniem oznacza to, że w dalszym ciągu preferencyjną stawką będą objęte tylko pomieszczenia bezpośrednio związane ze świadczonymi usługami zdrowotnymi. Stawka ta nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i socjalnych. Warto zauważyć, że maksymalna stawka nominalna nie ulega zmianie. Jest to jednak stawka obniżona. Ogół dochodów z tego tytułu zależy od tego w jakim zakresie stosuje się stawkę obniżoną. Obniżona stawka podatku obejmie większą niż dotychczas liczbę nieruchomości w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zajętych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych.

Według prof. Bogusława Banaszaka z Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, udział jednostek samorządu terytorialnego w dochodach publicznych powinien być odpowiedni do przypadających im zadań, co oznacza, że powinien pokrywać ich realizację w zakresie koniecznym. Jednocześnie stwierdza on, że Konstytucja nie formułuje żadnych procedur ani kryteriów pozwalających to ustalić i pozostawia całą kwestię do regulacji ustawodawcy Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie uznaje w istocie to podejście za racjonalne i dostrzega konieczność relatywizowania rozumienia "odpowiedniości" udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach publicznych w zależności od możliwości finansowych całego systemu finansów publicznych. Zmiana w przepisie polega bowiem na tym, że słowo dotychczasowe „zajętych” zastępuje się słowem „związanych” a zwrot „powierzchni użytkowej” zastępuje się zwrotem „wszystkich części powierzchni użytkowej”. Konsekwencje tej zmiany należy wiązać z orzecznictwem NSA.