Rośnie znaczenie sądów administracyjnych

Liczba wniosków o podjęcie uchwał NSA jest częściowo wyrazem wzrostu znaczenia orzecznictwa sądowego w systemie prawnym, ale też zwiększenia ilości sporów z administracją. Przedłużenie terminu...

25.05.2010

W sądzie apelacyjnym przetargi ogłasza dyrektor

Kto pełni funkcję kierownika zamawiającego z punktu widzenia prawa zamówień publicznychw sądzie powszechnym? Organem sądu rejonowego jest prezes sądu oraz kierownik finansowy, jeśli został powołany....

24.05.2010

Powiększenie kapitału to nie koszt

Wydatki poniesione w związku z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych - stwierdził w...

21.05.2010

Ustawa uzdrowiskowa degraduje uzdrowiska

Ustawa uzdrowiskowa skutecznie blokuje rozwój sieci teleinformatycznych i skazuje 44 miejscowości uzdrowiskowe na bycie technologicznym skansenem, a ich mieszkańców i gości na cyfrowe wykluczenie....

19.05.2010

Tsunami pozwów zbiorowych?

Od 19 lipca obowiązywać będzie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pozwoli ona poszkodowanym przez jakąkolwiek firmę (producenta, usługodawcę), instytucję finansową (bank, firmę...

17.05.2010

Ugody wciąż mało popularne

Obecnie najczęściej stosowanym sposobem załatwiania sporów o charakterze cywilnoprawnym jest skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd powszechny. Polubowne, ugodowe rozwiązanie powstałych...

13.05.2010

Lobbyści będą w UE "uregulowani"

Komisja i Parlament wznawiają prace nad wspólnym rejestrem i kodeksem postępowania lobbystów. W tej chwili we wspomnianym rejestrze jest 2700 organizacji. W Polsce zarejestrowało się 150 lobbystów, a...

11.05.2010

Sąd wyrzucił wykonawcę z budowy autostrady

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że GDDKiA miała prawo zmusić konsorcjum Alpine Bau do opuszczenia placu budowy odcinka autostrady A1 od Świerklan do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Jedynym...

06.05.2010

Wyrok ETS wiąże krajowe sądy

Wykładnia przepisu prawa unijnego, dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości, wiąże wszystkie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej. Wyrok wydany przez ETS w sprawie T-Mobile Netherlands wykracza...

05.05.2010

Oddzielenie prokuratury to jeszcze nie wszystko

Zmiana ustrojowej pozycji prokuratury, przeprowadzona ustawą z 9 października 2009 r. była przygotowywana i została zrealizowana pod hasłem rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra...

02.05.2010

Specustawa drogowa i odszkodowania dla wywłaszczonych

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych miała usprawnić inwestycje drogowe. Jej przepisy miały uprościć i przyspieszyć...

29.04.2010

Wzór ujawniony przestaje być nowy i oryginalny

Zdecydowana większość decyzji unijnego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego dotyczących unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego opiera się na przesłankach braku nowości lub...

28.04.2010

Rekomendacja "T". Prawnicy komentują decyzję KNF

Szeroko komentowana Rekomendacja T wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego zmierza zgodnie z założeniami regulatora do zminimalizowania ryzyka kredytowego banków ponoszonego w toku kredytowania...

27.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski